Regulamin

Regulamin konkursu „ Walentynka z Poznania” Postanowienia ogólne  Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne warunki Konkursu organizowanego w ramach Akcji „Walentynka z Poznania”.  Konkurs organizowany jest przez portal www.codziennypoznan.pl (zwanym dalej Organizatorem), prowadzony przez spółkę RATIO 89 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-404), ul. Opolska 75A/2, nr KRS: 0000648945.  Współorganizatorem konkursu / Partnerem jest […]

Regulamin konkursu „ Walentynka z Poznania”

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne warunki Konkursu organizowanego w ramach Akcji „Walentynka z Poznania”. 
 2. Konkurs organizowany jest przez portal www.codziennypoznan.pl (zwanym dalej Organizatorem), prowadzony przez spółkę RATIO 89 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-404), ul. Opolska 75A/2, nr KRS: 0000648945. 
 3. Współorganizatorem konkursu / Partnerem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 131/133, 60-244, nr KRS: 0000067030
 4. Osoby biorące udział w Konkursie (zwane dalej Uczestnikami) wyrażają zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu. 
 5. Uczestnikami Konkursu są osoby, którym za ich zgodą wykonano zdjęcie w tramwaju reklamującym Akcję ,,Walentynka z Poznania”. 
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestników zgody na udostępnienie wizerunku na portalu www.codziennypoznan.pl. Wzór zgody stanowi załącznik do Regulaminu. 
 7. Nagród w Konkursie nie mogą otrzymać wspólnicy oraz pracownicy: 
 1. Organizatora, 
 2. Członkowie najbliższej rodziny wskzanych powyżej  osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. 
 3. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 
 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w głosowaniu internetowym na portalu www.codziennypoznan.pl 
 2. Nagroda w Konkursie to romantyczny weekend dla 2 osób w luksusowym Hotelu Grand Lubicz w Ustce oraz możliwość skorzystania przez weekend z ekskluzywnego samochodu marki Toyota. Zasady korzystania z samochodu określone zostaną w osobnym dokumencie. 

Zasady udziału w konkursie 

 1. Zadaniem Uczestników jest pozowanie do zdjęcia w tramwaju, który będzie poruszał się po terenie Poznania. Zdjęcia będą wykonywane przez hostessy, z dodatkowym atrybutem
 2. Konkursowy tramwaj będzie poruszał się w dniach: 01.02.2022 – 14.02.2022 po terenie Poznania, na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.
 3. Uczestnikami konkursu mogą zostać tylko osoby pełnoletnie. 
 1. Uzyskanie statutu Uczestnika wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku na portalu www.codziennypoznan.pl oraz udostępnienie go do celów marketingowych związanych z realizacją konkursu. 
 2. Uczestnik przystępując do udziału w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez codziennypoznan.pl zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późń. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Załącznikiem do Regulaminu jest informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Warunki głosowania 

 1. Głosowanie internetowe rozpoczyna się w dniu 07 lutego 2022 roku o godz. 00:01 i trwa do północy (23:59) dnia 13.02.2022. 
 2. Celem głosowania internetowego jest wyłonienie spośród wszystkich zdjęć Uczestników Konkursu zamieszczonych w zakładce „Walentynki” znajdującej się na stronie internetowej www.codziennypoznan.pl, zdjęcia z największą liczbą głosów. 
 3. Głosowanie odbędzie się za pomocą aplikacji uruchomionej przez Organizatora i umieszczonej na stronie internetowej www.codziennypoznan.pl w dniu rozpoczęcia głosowania. 

Zasady głosowania 

 1. Głosowanie internetowe polega na oddaniu głosu na stronie www.codziennypoznan.pl w zakładce „Walentynki” poprzez kliknięcie przycisku „Głosuj” przy wybranym przez siebie zdjęciu. 
 2. Kolejne oddanie głosu możliwe jest po upływie 15 minut od czasu kliknięcia przycisku „Głosuj”. 
 3. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwać będzie Komisja Konkursowa oraz Administrator strony internetowej Konkursu. Weryfikacja poprawności oddanych przez Uczestników głosów będzie miała miejsce w trakcie trwania głosowania internetowego oraz po jego zakończeniu. 
 4. Liczba oddanych głosów będzie stale widoczna przy każdym zdjęciu zamieszczonym w galerii konkursowej. 
 5. Ogłoszenie oficjalnych wyników Konkursu nastąpi 14 lutego 2022 roku na portalu www.codziennypoznan.pl , oraz w programie Hej Poznań.

Odbiór nagród 

 1. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody poprzez wiadomość SMS wysłaną na podany w formularzu konkursowym numer telefonu. 
 2. Osobisty odbiór nagród będzie możliwy po okazania dokumentu tożsamości. 

Reklamacje 

 1. Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia głosowania internetowego i przyznawania nagród należy kierować wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora Konkursu lub drogą mailową na adres: redakcja@codziennypoznan.pl 
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni roboczych od daty jej doręczenia. O decyzji Komisji Konkursowej zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres wskazany w złożonej reklamacji. 
 3. Decyzje Komisji Konkursowej po rozpoznaniu reklamacji mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 

Postanowienia końcowe 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) problemy w przebiegu głosowania, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, 

b) udział w głosowaniu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu głosowania i szkody tym spowodowane, 

c) przerwy lub problemy w przebiegu głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych. 

 1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z głosowaniem jest Organizator Konkursu, który zapewnia, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania. 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin Konkursu „WALENTYNKA z Poznania” zamieszczony na stronie www.codziennypoznan.pl 
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 roku i jest dostępny na www.codziennypoznan.pl