Mieszkańcy poznańskich Rataj protestują przeciw zabudowie na obszarze zieleni na os. Orła Białego

Mieszkańcy poznańskich Rataj protestują przeciw planowanym zmianom w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na os. Orła Białego. Teren zielony, na której od lat chcą stworzyć infrastrukturę rekreacyjną z zachowaniem zieleni może stać się miejscem powstania nowych bloków.

 

Społecznicy i miejscowi radni nie zgadzają się na zmiany związane z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej na obszarze między Szkołą Podstawową nr 64 a kościołem. Obecnie jest to obszar zieleni, na której zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania można zagospodarować zieleń urządzoną lub infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.

Przed laty mieszkańcy wraz z Radą Osiedla Żegrze oraz radnymi miejskimi uchwalili ten plan zgadzając się, że takie rozwiązanie przyniesie najwięcej korzyści lokalnej społeczności oraz samemu osiedlu.

Tymczasem nowe studium zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania przewiduje na działce zabudowę wielorodzinną. Oznacza to, że dopuszczona zostanie budowa bloków mieszkalnych.

Z takim założeniem nie zgadza się miejscowa społeczność, która uważa, że jej zdanie powinno zostać uszanowane – szczególnie, że od lat mieszkańcy apelują o powstanie tam obiektów użyteczności publicznej: parku osiedlowego, boiska czy siłowni zewnętrznej. Zagospodarowanie poprzez urządzenie infrastruktury sportowej przedłużyłoby obszar istniejącego parku osiedlowego.

Społecznicy i radny Łukasz Kapustka apelują, by zgłaszać uwagi i sprzeciw dla propozycji zawartej w studium. Uwagi można przesyłać do miejskich urzędników do 6 maja na adres: mpu@poznan.mpu.pl. Przygotowano także propozycję treści takiej wiadomości:

Nieruchomości na os. Orła Białego oznaczone geodezyjnie obr. 6 Żegrze, ark. 33, działki: 1/4, 1/5, 1/6, 8/7, 8/8 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania powinny zostać przeznaczone na zieleń urządzoną lub sportowo-rekreacyjną. Obecnie obowiązujący mpzp dla tego terenu dopuszcza zabudowę sportowo-rekreacyjną. Takie przeznaczenie zostało zaakceptowane przez społeczność lokalną oraz Radę Osiedla Żegrze, jak i Radę Miasta Poznania czego wynikiem było uchwalenie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Osiedle Orła Białego. Wypracowane stanowisko społeczności lokalnej powinno być uszanowane i przeniesione do studium. Mieszkańcy od lat walczą, aby na ww nieruchomościach powstały obiekty użyteczności publicznej: boiska, siłownie, park osiedlowy. Zagospodarowanie wskazanego terenu w sposób parkowy z elementami infrastruktury sportowej pozwoli przedłużyć istniejący park osiedlowy.

Imię + nazwisko

Adres zamieszkania