Urząd Miasta Poznania szuka pracowników. Na jakie stanowiska prowadzona jest rekrutacja?

Praca w Urzędzie Miasta czeka – poznański magistrat prowadzi rekrutację na stanowiska w swoich wydziałach oraz Gabinecie Prezydenta. Na jakie stanowiska poszukiwani są specjaliści i w jaki sposób zgłosić swoją kandydaturę?

 

Choć powstające wakaty są na bieżąco uzupełniane, regularnie prowadzona jest także większa rekrutacja, podczas której w tym samym czasie zatrudnienie może znaleźć wiele osób.

W Urzędzie Miasta pracę może podjąć obywatel Polski w pełni korzystający z praw publicznych i posiadający pełną zdolność do czynności prawnej. Nie może być to osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe. Musi posiadać niezbędne kwalifikacje zawodowe na dane stanowisko i cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Obecnie poszukiwane są m.in. osoby do Gabinetu Prezydenta jako specjaliści ds. komunikacji społecznej oraz ds. Obsługi multimedialnej i produkcji wideo. Pracownika szuka też Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa na stanowisko specjalisty ds. wspierania przedsiębiorczości i ewidencji działalności gospodarczej, a Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, specjalistę ds. analiz prawnych i nadzoru nad jednostkami pomocniczymi.

Nowych pracowników poszukują też m.in. Wydział Obsługi Urzędu, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Finansowy, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Biuro Spraw Lokalowych, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, Wydział Oświaty, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Wydział Podatków i Opłat.

Wszystkie ogłoszenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej. Obok każdego znajduje się tez interaktywny formularz, za pomocą którego można zgłaszać swoje kandydatury. Dopiero w czasie rozmowy kwalifikacyjnej będą potrzebne wszelkie dokumenty określone w ogłoszeniu, w tym m.in. świadectwa pracy i kursów czy kserokopie dyplomów. Oferty można też składać w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu (pl. Kolegiacki 17). Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych.