“Konstytucja przestrzenna miasta” – dokument dostępny jest do publicznego wglądu

Projekt “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania” został wyłożony do publicznego wglądu. To strategiczny dokument, który będzie wpływać na rozwój stolicy Wielkopolski przez najbliższe dekady.

 

Studium określa ramy rozwoju dla całego Poznania i stanowi podstawę dla kolejnych, bardziej szczegółowych opracowań, czyli miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujący aktualnie dokument został uchwalony w 2014 r. i wymaga dostosowania do współczesnych realiów.

Do 5 stycznia przyszłego roku z dokumentem można się zapoznać w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Za Bramką 1 (w  godz. 9-15) lub na stronie www.mpu.pl. Wszyscy zainteresowani mogą wziąć także udział w otwartej dyskusji publicznej, która odbędzie się 15 grudnia o godz. 17:00. Spotkanie będzie miało formę zdalną (platforma ZOOM). Dane do logowania można znaleźć na stronie internetowej MPU.

Do projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania można wysyłać uwagi.  Będą one przyjmowane do 27 stycznia 2023 r. poprzez pocztę elektroniczną (mpu@poznan.mpu.pl) lub tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań. W piśmie z uwagami należy podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jej złożenie możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

Konsultacje społeczne  

Prace nad nowym studium rozpoczęto w 2020 roku. W ramach I etapu konsultacji społecznych odbyła się telekonferencja z udziałem przedstawicieli wszystkich rad osiedli oraz dyskusja online prowadzona w mediach społecznościowych. Od mieszkańców zebrano także wnioski do projektu. Wpłynęło ich ponad 1500. W 2021 roku przeprowadzono pierwszą część II etapu konsultacji. Złożył się na nią cykl debat eksperckich i społecznych z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz rad osiedli. Wnioski z konsultacji posłużyły miejskim planistom do sporządzenia głównych założeń projektu nowego “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania”.

W ramach drugiej części, która odbyła się w tym roku, zorganizowano otwarte spotkanie konsultacyjne. Mieszkańcy, firmy, stowarzyszenia czy rady osiedli mogły wyrazić swoją opinię. MPU otrzymało od ponad 2 tys. podmiotów 600 pism. W opiniach przeważały kwestie związane z ochroną terenów zieleni. Wiele z nich dotyczyło również układu transportowego, np. propozycji wyznaczenia nowych tras tramwajowych, łączących gminy ościenne z centrum Poznania. Były też opinie dotyczące systemu dróg rowerowych w mieście. 

Jak zmieni się Poznań?

Projekt studium podzielono na 6 głównych założeń. Jednym z nich jest “Miasto zielono-błękitnej sieci” – odpowiedź polityki przestrzennej Poznania na negatywne konsekwencje zmian klimatycznych.  Zapisy dokumentu zachowują strukturę przyrodniczą, opartą na klinowo-pierścieniowym systemie miasta, ale także rozwijają te założenia, obejmując ochroną osiedlowe tereny zieleni o powierzchni powyżej 5000 m2. Ponadto nowe przepisy wprowadzają łączniki pomiędzy klinami zieleni oraz osiedlowymi obszarami roślinności. 

“Miasto mozaika” zakłada łączenie i mieszanie się ze sobą wielu funkcji, takich jak np. zabudowa mieszkaniowa czy usługowa. Chodzi także o wzbogacanie terenów osiedli mieszkalnych o zieleń i tworzenie lokalnych centrów usługowych. Dzięki temu założeniu wzmocniony zostanie również trend powrotu do centrum Poznania lokalnych warsztatów rzemieślniczych.

“Miasto dogodnego transportu”. Założenie jest oparte na ograniczaniu dostępności śródmieścia dla ruchu samochodowego na rzecz transportu zbiorowego. Model wyznacza podstawowy system dróg, oparty o ramy komunikacyjne, a także trasy tramwajowe prowadzone przede wszystkim do terenów zabudowy mieszkaniowej. Elementy te wspierane są przez ciągi rowerowe, gdzie Wartostrada i szlak jezior łączą zarówno drogi promieniście rozchodzące się od centrum, jak i ulice osiedlowe. 

“Miasto krótkich odległości” to założenie, w ramach którego zaspokajanie codziennych potrzeb mieszkańców jest możliwe w ich bliskim otoczeniu, bez konieczności przemieszczania się samochodem. Chodzi również o dostęp do terenów zieleni.

Kolejnym założeniem jest “Miasto synergii”. Wskazana w projektowanym studium polityka przestrzenna odpowiada na potrzebę synchronizacji działań publicznych i prywatnych, w oparciu o zasadę współodpowiedzialności za miasto. To także miasto silnie włączające mieszkańców w proces partycypacji w podejmowaniu decyzji planistycznych.

“Powrót do miasta” – polityka przestrzenna zapisana w nowym studium zakłada także reurbanizację i wzmacnianie procesów odnowy i rewitalizacji. Priorytetem jest wykorzystanie terenów zurbanizowanych i zagospodarowanych, szczególnie tych, gdzie zapewniony jest dostęp do istniejącej infrastruktury transportowej i technicznej. 

Więcej na temat głównych założeń studium można znaleźć w artykule na stronie poznan.pl.