Poznań ma uchwałę krajobrazową. Co precyzuje dokument?

Poznańscy radni podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania przyjęli uchwałę krajobrazową. Dokument ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni miejskiej w zakresie reklam, które obniżają estetykę okolicy. Co dokładnie określa?

Uchwała określa szczegółowo możliwości i wytyczne w zakresie umieszczania reklam, małej architektury i ogrodzeń na terenie Poznania. Jak zapewnia prezydent Jaśkowiak „miasto nie jest przeciwne reklamom w przestrzeni publicznej”, ale nie zgadza się na samowolę reklamową, zasłanianie zabytkowych budynków, czy nielegalne instalacje wielkopowierzchniowych nośników z pogwałceniem zasad bezpieczeństwa.

Dokument pozwoli uporządkować obecny chaos reklamowy, jaki panuje w poznańskiej przestrzeni miejskiej. O jego uchwalenie od lat walczyli społecznicy i ruchy miejskie. Projekt był sześciokrotnie konsultowany z mieszkańcami i radnymi osiedlowymi, a także tymi, których dotyczy to od strony biznesowej – przedsiębiorcami i firmami reklamowymi.

Jak wygląda uchwała? Obszar Poznania podzielono na cztery obszary – pierwszy to obszar staromiejski, obejmujący Stary Rynek i jego okolice, a także Chwaliszewo i Śródkę. W drugim obszarze znalazły się centrum i historyczne dzielnice: Łazarz, Jeżycę Grunwald, Wildę oraz część Starych Winograd, Sołacza, osiedla Główna oraz Łęgi Dębińskie.

Trzeci obszar to obszar zurbanizowany, którym objęto osiedla mieszkaniowe i założenia usługowe i przemysłowe, natomiast ostatnim jest obszar przyrodniczy, w którym uwzględniono klinowo-pierścieniowy system zieleni.

Zgodnie z przyjętym dokumentem największe nośniki reklamowe, czyli billboardy o maksymalnym wymiarze 18 m2 zostały dopuszczone jedynie w obszarze zurbanizowanym i na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice, ale wzdłuż głównych dróg przyspieszonego ruchu. Powodem „wyrzucenia” ich z pozostałych obszarów jest nadmierna dominacja przestrzenna i zaburzenie kompozycji widokowej z uwagi na rozmiar billboardów.

Zmienia się też umieszczanie reklam wielkoformatowych na budynkach, które będzie można zainstalować jedynie na elewacjach budynków, które znajdują się w obszarze zurbanizowanym.

Citylighty, słupy reklamowe i tablice są dopuszczone w każdym obszarze, ale z ograniczeniami określonymi w dokumencie.

W uchwale opisano także kwestie szyldów, choć większość wprowadzana była już wcześniej, szczególnie w centrum miasta. Zgodnie z zapisami dokumentu, preferowanym miejscem na umieszczenie szyldu będą elewacje budynków, ale przewidziano także warunki, w których możliwe będzie wykonanie ich np. na ogrodzeniu nieruchomości, na dachu czy w formie wolnostojących. Zapisy określają także wielkość, formę i inne kwestie w zakresie tego, jak mogą wyglądać szyldy.

Zgodnie z uchwałą obiekty małej architektury mogą być wysokie na maksymalnie 5 metrów, a ogrodzenia ażurowe, a nie z betonowych elementów prefabrykowanych.

Uchwała reguluje także terminy dostosowania do obowiązujących w mieście zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale. W przypadku nośników reklamowych są one różne dla poszczególnych części miasta. Dla obszaru staromiejskiego – 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały, centrum i historycznych dzielnic – 2 lata, dla obszaru zurbanizowanego i przyrodniczego – 5 lat z wyłączeniem obiektów lub obszarów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, dla których ustalono termin 2 lat na dostosowanie.

W dokumencie określono również kary za niedostosowanie się do przepisów. Ich egzekwowaniem zajmie się specjalnie powołany do tego celu zespół w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Będzie on kontrolował zgodność usytuowania tablic i urządzeń reklamowych z zapisami uchwały oraz wydawać decyzje administracyjne, w tym te nakładające kary finansowe na podmioty instalujące nośniki niezgodne z uchwałą.