Rok temu zmarł Bohdań Smoleń

Dokładnie rok temu Polskę, a w szczególności Poznań zasmuciła wiadomość o śmierci Bohdana Smolenia, polskiego aktora i artysty kabaretowego, który przez wiele lat mocno związany był ze stolicą Wielkopolski.

Bohdan Smoleń wraca do zdrowia!

Aktor jest jeszcze bardzo osłabiony i nadal pod opieką lekarzy, ale widać poprawę. - Pan Boh­dan czuje się dużo le­piej, sta­wia już pierw­sze kroki. Nie jest jesz­cze w pełni zdro­wy, ale pa­mię­taj­my, że jego stan był bar­dzo cięż­ki - po­wie­dzia­ła w roz­mo­wie z One­tem Jo­an­na Ku­bi­sa z Fun­da­cji Stwo­rze­nia Pana...