Radni przyjęli nowe zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, choć…się z nimi nie zgadzają

Uchwała dotycząca zasad i trybu PBO 2021, zakwestionowana przez wojewodę, została przyjęta na sesji 28 kwietnia bez głosu sprzeciwu. Na początku ubiegłego tygodnia wojewoda podważył część przyjętych zasad, a tym samym wstrzymał rozpoczętą w czerwcu procedurę przyjmowania projektów do tegorocznej edycji PBO. Co ciekawe, wszystkie podważone punkty były zawarte już w poprzedniej edycji PBO i […]

Uchwała dotycząca zasad i trybu PBO 2021, zakwestionowana przez wojewodę, została przyjęta na sesji 28 kwietnia bez głosu sprzeciwu. Na początku ubiegłego tygodnia wojewoda podważył część przyjętych zasad, a tym samym wstrzymał rozpoczętą w czerwcu procedurę przyjmowania projektów do tegorocznej edycji PBO.

Co ciekawe, wszystkie podważone punkty były zawarte już w poprzedniej edycji PBO i wówczas nie budziły wątpliwości ówczesnego wojewody.

Łukasz Mikołąjczyk wskazał m.in. na konieczność usunięcia z zasad obowiązek podawania przez wnioskodawcę adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, a w przypadku głosujących także numeru PESEL. Samorząd nie może prosić mieszkańców o podanie tych danych nawet nieobowiązkowo. Jedyne informacje, o jakie może prosić to imię, nazwisko i adres zamieszkania. 

Wojewoda zaznaczył, że wnioskodawcy mają prawo do odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania, nawet jeżeli nie wypełnią do końca wniosku, podadzą nieprawdziwe dane osobowe lub złożą formularz po terminie. Usunięto też z uchwały zapis, mówiący, że projekty naruszające normy moralne i społeczne, zawierające treści obsceniczne, obraźliwe i wulgarne nie są kierowane do kolejnych etapów. 

Wojewoda nakazał też usunąć z uchwały rozdziały dotyczące realizacji projektów, monitoringu i ewaluacji PBO. Są to bardzo istotne składowe budżetu obywatelskiego, gdyż to właśnie na etapie realizacji projektów często pojawiają się problemy, którym zasady PBO starały się przeciwdziałać. Ewaluacja natomiast wskazywała na oczekiwania mieszkańców, co do zmian w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego. To właśnie z ewaluacji PBO z roku poprzedniego wynikał zapis dotyczący zielonego budżetu obywatelskiego, który został przyjęty z dużym entuzjazmem.

Rozstrzygnięcie nadzorcze znosi także możliwość tworzenia funduszu rezerwowego PBO, z którego środki były przeznaczane na pokrycie dodatkowych, niespodziewanych kosztów realizacji projektów. Dzięki temu rozwiązaniu od momentu powołania funduszu rezerwowego ani jeden projekt z PBO nie został wstrzymany z powodu braku środków.

Wojewoda w rozstrzygnięciu stwierdził, że budżet obywatelski dotyczy jedynie zadań rocznych, z tytułu których wydatki zostaną zaplanowane do realizacji w danym roku budżetowym. Tym samym teraz, na etapie opiniowania będą odrzucane projekty, które budzą uzasadnione wątpliwości, że uda się je zrealizować w ciągu jednego roku budżetowego (wcześniej dopuszczano możliwość przesunięcia realizacji na kolejny rok w przypadku pomysłów wymagających przygotowania dokumentacji projektowej lub uzyskania potrzebnych zgód i pozwoleń). 

Miasto choć nie zgadza się z takim stanowiskiem, postanowiło poprosić radnych, by ci przyjęli nową uchwałę i odstąpić od zaskarżenia decyzji wojewody.

Nie ma już czasu na zaskarżenie tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Należy dostosować uchwałę do rozstrzygnięcia wojewody. Rozstrzygnięcia, które w mojej opinii wynika z przesadnej drobiazgowości, zawężającej interpretację przepisów prawa i zwyczajnej nieznajomości prawideł, które rządzą budżetami partycypacyjnymi. Przypadła mi niewdzięczna rola, gdyż muszę poprosić wysoką radę o przyjęcie uchwały na temat Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, mając jednocześnie przekonanie, że nowe zasady PBO będą gorsze od rozwiązań, które wypracowaliśmy z mieszkańcami w poprzednich latach

Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP

Radni zgodzili się przyjąć nowe zasady, dzięki czemu możliwe jest wznowienie realizacji tegorocznej edycji. Zbieranie wniosków rozpocznie się 10 lipca i potrwa do 31 lipca. Pozostałe terminy pozostają bez zmian.