Wielkopolskie Kuratorium Oświaty pod ostrzałem. NIK ujawnia zaniedbania w edukacji

Poznań, 10 maja 2024 – Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport dotyczący działań kilku polskich kuratorów oświaty, w tym kuratora z Wielkopolski.

W raporcie ujawniono liczne uchybienia w pracy kuratora, zwłaszcza w kontekście wyników egzaminów ósmoklasisty. Kontrolerzy NIK wskazali na brak analizy przyczyn niskich wyników egzaminacyjnych oraz niewystarczające działania kontrolne obejmujące cały proces edukacyjny w szkołach podstawowych.

Główne wnioski z raportu

Kontrola NIK miała na celu ocenę skuteczności działań kuratorów w zakresie nadzoru pedagogicznego i poprawy jakości nauczania w publicznych szkołach podstawowych. W Wielkopolsce skontrolowano pięć placówek: szkoły podstawowe w Krobi, Trzciance, Otocznej, Wrześni oraz jedną w Poznaniu.

Wojciech Miśko, zastępca przewodniczącej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania, komentując raport, zauważył: “W większości szkół, które znam, nauczyciele dokonują analizy wyników egzaminów i formułują wnioski. Brakuje jednak szerszej, ogólnej analizy, która mogłaby dać pełniejszy obraz sytuacji.”

Reakcja Kuratora z Wielkopolski

W raporcie NIK podkreślono, że tylko Zachodniopomorski Kurator Oświaty dostosowywał plany nadzoru pedagogicznego zgodnie z nowymi wytycznymi Ministra Edukacji. Inni kuratorzy, w tym wielkopolski, reagowali z opóźnieniem. Kontrole planowe nie obejmowały pełnego przebiegu procesów kształcenia ani oceny wyników dydaktycznych w szkołach podstawowych.

Wielkopolski Kurator Oświaty nie zlecał opracowania programów naprawczych, tłumacząc to trudnymi warunkami związanymi z pandemią oraz napływem uchodźców z Ukrainy. Choć analizował wyniki egzaminów ósmoklasisty, nie formułował wniosków ani nie diagnozował przyczyn niskich wyników w porównaniu do średniej krajowej. W 2023 roku średnia krajowa z języka polskiego wyniosła 66,0%, podczas gdy w Wielkopolsce było to 63,2%.

Komentarz Wojciecha Miśko

“Byłem zaskoczony raportem NIK. Kuratorzy mieli czas na reakcję, zwłaszcza że wyniki egzaminów ósmoklasisty spadały od 2020 do 2022 roku. Reakcja powinna była nastąpić wcześniej” – stwierdził Wojciech Miśko.

Wnioski NIK

Raport NIK wskazuje na potrzebę pilnych działań w celu poprawy nadzoru pedagogicznego i jakości edukacji w szkołach podstawowych. Wielkopolskie kuratorium musi podjąć bardziej zdecydowane kroki, aby zdiagnozować przyczyny niskich wyników egzaminów i wdrożyć skuteczne programy naprawcze.

Publikacja raportu jest ważnym sygnałem dla władz oświatowych, wskazującym na konieczność systematycznego monitorowania i poprawy jakości kształcenia, aby zapewnić uczniom lepsze wyniki i szanse edukacyjne.