W 2017 roku, Poznań odnotował wzrost gospodarczy

Poznań po raz kolejny odnotował dobry wynik gospodarczy. Wzrost gospodarczy idzie w parze z wciąż utrzymującym się niskim poziomem bezrobocia i zmniejszeniem liczby zarejestrowanych bezrobotnych.

W ubiegłym roku, odnotowano wzrost na kilku płaszczyznach. Największy zanotował sektor budownictwa mieszkaniowego. Po raz pierwszy od 37 lat, liczba oddanych do użytku mieszkań przekroczyła 4 tysiące. Najwięcej, bo aż ok. 90%, to mieszkania prywatnych deweloperów.

O około 25% wzrosła sprzedaż w handlu hurtowym, a o około 9% w handlu detalicznym. Największy wzrost zauważono w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych i gazowych.

W produkcji sprzedanej przemysłu odnotowano ponad 12% wzrostu, w tym największy w produkcji wyrobów chemicznych i chemikaliów.

Przybyło także podmiotów gospodarczych – w 2017 roku było ich już 112,5 tysiąca. Najwięcej z nich zajmuje się działalnością w zakresie handlu, naprawy pojazdów oraz działalnością techniczną, naukową i profesjonalną.

Więcej osób przyjeżdża również do Poznania w odwiedziny – liczba udzielonych noclegów zwiększyła się o 3%, natomiast o niemal 4% zwiększyła się liczba osób korzystających z noclegów.

W ubiegłym roku, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o niemal 5%, wynosząc prawie 155 tysięcy osób. Największy wzrost odnotowano w zakresie administracji i działalności wspierającej, a także informacji i komunikacji.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło ponad 5,1 tysiąca złotych brutto, co stanowi wzrost o 6% w skali roku. Najczęściej, podwyżki zanotowano w przedsiębiorstwach związanych z zakwaterowaniem, gastronomią, przetwórstwem przemysłowym, rozrywką, kulturą i rekreacją.

W 2017 roku, zarejestrowanych bezrobotnych było około 5 tysięcy, co oznacza spadek do roku poprzedzającego o niemal 25%. Stopa bezrobocia w Poznaniu nadal była najniższa w Polsce i wyniosła 1,4%.