Związki postulują 100 proc. zasiłku chorobowego dla pracowników DPS w kwarantannie

O podniesienie do 100 proc. zasiłku chorobowego pracowników domów pomocy społecznej przebywających w kwarantannie zaapelowała do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Polska federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Resort odpowiada, że wymaga to “pogłębionej analizy”

Związkowcy argumentują, że podniesienie zasiłku dla pracowników DPS byłoby wyrównaniem traktowania pracowników szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia koronawirusem.

“Jak wynika z oficjalnych danych – do ponad 6,6 proc. zakażeń COVID-19 dochodzi w domach pomocy społecznej, a liczba placówek w których dotąd stwierdzono ognisko koronawirusa zbliża się do 10 proc. wszystkich domów”

– wylicza Federacja

Ministerstwo w odpowiedzi na ten postulat przyznało w korespondencji ze związkowcami, że ze zwiększonego zasiłku korzystają już teraz medycy w ramach jednej z tzw. tarcz antykryzysowych.

MRPIPS zauważa jednocześnie, że: “wprowadzenie kolejnego wyjątku w zakresie wysokości powiększonego zasiłku chorobowego, zgodnie z prezentowanym postulatem, wymaga pogłębionej analizy ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto, jak wskazuje ministerstwo, “zgodnie z art. 4e ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pracownicy oraz osoby świadczące pracę w domach pomocy społecznej, poddane w nich obowiązkowej kwarantannie, mogą – za zgodą tych osób – świadczyć pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie”. Mowa jest tu o dopuszczeniu wykonywania pracy pomimo objęcia kwarantanną w związku z podejrzeniem zarażenia chorobą zakaźną.