“Poznań uzależniony od profilaktyki”. Trzecia edycja projektu stworzonego dla szkół i młodzieży

„Poznań uzależniony od profilaktyki” to projekt profilaktyczno-edukacyjny, którego głównym celem jest przeciwdziałanie nadużywania alkoholu oraz sięgania po narkotyki czy dopalacze przez młodych ludzi.

 

Projekt został podjęty z inicjatywy Miasta Poznań przy współpracy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, Komendy Miejskiej Policji, Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu, jak i instytucji kulturalno-sportowych oraz organizacji pozarządowych. Pomysł realizowany jest już od 2018 roku i jest to jego trzecia edycja, obejmująca czas od września 2021 roku do czerwca 2022 roku. Z projektu skorzystają uczniowie poznańskich szkół w wieku 13-19 lat, których otoczenie objęte jest szczególnym ryzykiem, związanym z używkami i substancjami psychoaktywnymi. Realizacja projektu zaplanowana jest dla 6511 uczniów, 303 klas z 58 poznańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

„Poznań uzależniony od profilaktyki” zakłada zaangażowanie instytucji, które pozwolą młodym ludziom zainteresować się różnymi formami spędzania czasu wolnego i aktywnościami, takimi jak zajęcia sportowe, taneczne lub artystyczne. Projekt przewiduje kilka etapów: od organizacji wydarzeń kulturalnych i warsztatów tematycznych po zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne prowadzone przez wyszkolone osoby. Pozwoli to młodzieży, ich rodzicom, opiekunom jak i nauczycielom poszerzyć swoją wiedzę na temat zagrożeń oraz konsekwencji płynących z różnego rodzaju uzależnień.

We wrześniu tego roku odbyło się już webinarium dla opiekunów klas, które przynależą do poznańskiego projektu, a od października ruszyły zajęcia dla uczniów ze specjalistami w kwestii profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. W kolejnym semestrze roku szkolnego przewidziane są lekcje profilaktyczno-terapeutyczne prowadzone przez instytucje pozarządowe. Dodatkowo zostały uruchomione moduły dla kadry pedagogicznej, wychowawczej, a także osób, które zawodowo interesują się problemami uzależnień. Powstał również moduł dla rodziców – „Potrzebujesz pomocy? – JESTEŚMY!”.

– Istotne jest jak rodzice postrzegają zagrożenia w domu. Powinni uczyć dzieci jak najlepiej radzić sobie z zagrożeniami. Należy informować jak działa alkohol i inne używki oraz jak wpływa to na rozwój dziecka – mówi zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu nadkom. Leszek Steinitz – Najważniejsza jest reakcja – dodaje.

Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2022 roku planowane jest również uruchomienie modułu dla seniorów.

Założenia tegorocznego projektu zostały oficjalnie przedstawione na konferencji, która odbyła się w środę – 27 października – w Urzędzie Miasta Poznania. Obecni na niej byli: zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP Joanna Olenderek, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu nadkom. Leszek Steinitz oraz wychowawczyni ze Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu Małgorzata Philips.

„Poznań uzależniony od profilaktyki” to nie jedyna inicjatywa, którą podjęło Miasto Poznań w walce z problemem uzależnień. Istnieje również Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii, które prowadzą działania profilaktyczne i ograniczają patologiczne zjawiska, związane z uzależnieniami.