Poznań inwestuje w kulturę: 23,2 miliona złotych dla organizacji pozarządowych

W ramach konkursu Miasta Poznań, organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury otrzymają łącznie 23,2 miliona złotych na realizację swoich projektów.

 

Poznań kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwój lokalnej oferty kulturalnej, przyznając dotacje na 194 projekty, w tym 43 dwuletnie i 28 trzyletnie. To efekt konkursu, który wzbudził duże zainteresowanie, o czym świadczy liczba 358 prawidłowo złożonych ofert. Ostatecznie wsparcie finansowe uzyskało 54% z nich.

Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta odpowiedzialny za kulturę, podkreśla znaczenie konkursu dla lokalnej sceny kulturalnej.

“Poznańskie organizacje pozarządowe mają większy niż w innych miastach wpływ na lokalną ofertę kulturalną. Mam nadzieję, że rozstrzygnięty właśnie konkurs przyczyni się nie tylko do jej rozwoju, ale też umocni niezależnie działające osoby, zajmujące się twórczością, edukacją i animacją kultury” mówi Solarski, wskazując na ważną rolę organizacji pozarządowych w kształtowaniu życia kulturalnego miasta.

W 2024 roku na potrzeby konkursu przeznaczono 12 milionów złotych, co stanowi wzrost o 2 miliony w porównaniu z rokiem poprzednim. Na kolejne dwa lata, 2025 i 2026, zarezerwowano po 6 milionów złotych każdego roku. Taka decyzja, podjęta przez prezydenta i radę miasta, odpowiada na postulaty środowiska pozarządowego dotyczące stabilizacji finansowania.

Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania, zauważa, że powrót do finansowania wieloletniego to krok, który umożliwi organizacjom stabilny rozwój oraz zapewni mieszkańcom stałą ofertę kulturalną.

To także szansa na rozwijanie działalności kulturalnej poza centrum miasta,” dodaje Jura, zwracając uwagę na różnorodność obszarów objętych wsparciem.

Konkurs odzwierciedla dążenie do zrównoważonego rozwoju sektora kultury w Poznaniu. Środki zostały rozdzielone z myślą o wsparciu stałej działalności kulturalnej, festiwali, cyklicznych oraz jednorazowych wydarzeń. Największe dofinansowanie otrzymały projekty o znaczeniu ogólnomiejskim, w tym Towarzystwo im. H. Wieniawskiego oraz Stowarzyszenie Czasu Kultury.

W ramach dofinansowań uwzględniono projekty z różnych dziedzin kultury, od sztuk wizualnych, przez muzykę, teatr, aż po edukację kulturową i artystyczną

Organizacje, które nie otrzymały wsparcia w tym konkursie, będą miały kolejne szanse na dofinansowanie w ramach nowych naborów organizowanych przez Wydział Kultury. Miasto Poznań zapowiada również uruchomienie funduszu małych grantów oraz konkursów z budżetów rad osiedli i Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, co dodatkowo uatrakcyjni i zdywersyfikuje lokalną ofertę kulturalną.

Decyzje o przyznaniu dotacji były wynikiem prac komisji konkursowej, w skład której weszli przedstawiciele miasta, środowiska NGO oraz eksperci z różnych dziedzin kultury i nauki.