ZDM prowadzi akcję zbierania liści z ulic

Od 23 września 2013 roku trwa coroczna akcja zbierania liści z pasa drogowego. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu od dziesięciu lat pomaga właścicielom i administratorom nieruchomości przylegających do pasa drogowego w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach.

Zarząd Dróg Miejskich dostarcza puste i odbiera wypełnione liśćmi worki. Podobnie jak w ubiegłych latach rozdaje specjalny typ worków: przeźroczystych, oznaczonych napisem „ZDM – liście zebrane z ulicy”. Wyłącznie takie worki będą przyjmowane na składowisku odpadów. Dlatego tak ważne jest to, żeby do worków trafiały wyłącznie liście. Nie będą odbierane worki z innymi odpadami, z liśćmi z ogródków, działek.

Zgodnie z art. 5, pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 21, 228), oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadnymi kosztami, gdyż opłaty za zakup worków, ich dostarczenie mieszkańcom a następnie odbiór pokryje ZDM. Zebrane podczas akcji worki trafią na Składowisko Odpadów w Suchym Lesie. Zarządca składowiska – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. – uznał prowadzoną przez ZDM akcję za proekologiczną i zobowiązał się do przyjęcia odpadów po stawce niższej od normalnie obowiązującej.

Co powinien zrobić mieszkaniec, który chce zamówić worki?

Mieszkańcy sprzątający chodniki położone przy swoich nieruchomościach proszeni są do złożenia zamówienia na dostarczenie pustych worków z podaniem nazwy ulicy oraz numeru posesji, gdzie ma nastąpić dostawa worków na liście.
Zgłoszenia można wykonywać:
• telefonicznie: 61 64 77 274 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00),
• pocztą elektroniczną: liscie@zdm.poznan.pl,
• osobiście: w siedzibie ZDM, ul. Wilczak 16, pokój 105 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00).

Odbiór pełnych worków
Wypełnione liśćmi worki powinny być pozostawione w miejscu skąd liście były zbierane, na terenie ogólnodostępnym – na poboczu, pod drzewem bądź na części chodnika. Nie wyznaczono miejsc odbioru worków, gdyż składowanie zbyt dużej ilości worków w jednym miejscu może prowadzić do podrzucania odpadów komunalnych i tworzenia się dzikich wysypisk śmieci. ZDM Prosi również rady osiedli o nie wyznaczanie miejsc odbioru worków. Z doświadczeń wynika, że w takich miejscach tworzą się wysypiska śmieci domowych a koszty ich usuwania są bardzo duże.

Odbiór worków będzie odbywać się cyklicznie na podstawie uprzednich (telefonicznych, mailowych) zgłoszeń i zgodnie z harmonogramem uwzględniającym podział terytorialny miasta. Harmonogram opublikowany został na stronie internetowej ZDM, znajduje się również poniżej w galrii zdjęć.

Zgłoszenia można dokonywać nie później niż 48 godzin przed datą wywozu.

Firmy pracujące na zlecenie ZDM będą odbierać wyłącznie worki z liśćmi zebranymi z pasa drogowego, który znajduje się w administracji ZDM. Drogowcy proszą, aby nie trafiały do worków inne odpady, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości – z ogródka bądź parkingu.

Akcja zbierania liści z pasa drogowego będzie trwać do 24 grudnia 2013 roku.