Wojewoda uznał przyjętą przez Radę Miasta uchwałę za nieważną. Składanie projektów do PBO 2021 zawieszone

Składanie projektów do tegorocznej edycji Poznańskiegu Budżetu Obywatelskiego rozpoczęło się zaledwie 1 czerwca, a już zostało zawieszone. Powodem jest orzeczenie wojewody wielkopolskiego o nieważności uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie trybu i zasad PBO 2021. Uchwała została przyjęta przez miejskich radnych bez głosów sprzeciwu. Co więcej, w ubiegłym roku, choć zasady i tryb były te same, nie było wątpliwości co do ich zasadności.

Poznański Budżet Obywatelski jest realizowany od 2012 roku i z każdą kolejną edycją cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców, którzy nie tylko coraz chętniej głosują, ale także składają więcej projektów. Dowodzi to, że poznaniacy chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w ich mieście i jak wydawane są pieniądze.

Tegoroczny nabór projektów rozpoczął się 1 czerwca, jednak jak informuje Urząd Miasta został zawieszony. Powodem jest orzeczenie wojewody wielkopolskiego, który uznał uchwałę Rady Miasta Poznania w tej sprawie za nieważną.

Problemy zaczynają się w 2018 roku, kiedy to weszły w życie nowe przepisy nakładające na samorząd dostosowania zasad i trybu przeprowadzania głosowania nad budżetem obywatelskim do rozwiązań centralnych. Zaburzyło to dotychczasową i sprawdzoną formę przeprowadzania budżetu obywatelskiego w gminach i miastach.

Uchwała dotycząca zasad i trybu PBO 2021, zakwestionowana przez wojewodę, została przyjęta na sesji rady miasta 28 kwietnia 2020 roku. Żaden z radnych nie zagłosował przeciw niej. Ujęte w niej zasady i tryb obowiązywały również w ubiegłorocznej edycji i nie wzbudziły sprzeciwu ze strony ówczesnego wojewody.

Łukasz Mikołajczyk wyraził sprzeciw wobec uchwały ostatniego, 30 dnia, jaki miał na podjęcie tej decyzji. Ma to duży wpływ na harmonogram PBO 2021. Próba uchwalenia nowych zasad PBO, dostosowanych do oczekiwań wojewody, zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Miasta Poznania, która odbędzie 9 czerwca. 

Urząd Miasta Poznania wyjaśnia, co zostało zakwestionowane:

Zakwestionowano m.in. podział zasad PBO na rozdziały wskazując, że podstawową jednostką redakcyjną uchwały powinien być paragraf. Wskazano, że wzór formularza zgłoszeniowego projektu oraz listy poparcia, pomimo ich technicznej funkcji, powinny być przyjęte uchwałą Rady Miasta, a nie Zarządzeniem Prezydenta. Zaakcentowano, że wnioskodawcy mają mieć prawo do odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania, nawet jeżeli nie wypełnią do końca wniosku, podadzą nieprawdziwe dane osobowe lub złożą formularz po terminie. Wojewoda nakazał też usunąć z uchwały rozdziały dotyczące realizacji projektów, monitoringu i ewaluacji PBO. Są to bardzo istotne składowe budżetu obywatelskiego, gdyż to właśnie na etapie realizacji projektów często pojawiają się problemy, którym zasady PBO starały się przeciwdziałać. Rozstrzygnięcie nadzorcze znosi także możliwość tworzenia funduszu rezerwowego PBO, z którego środki były przeznaczane na pokrycie dodatkowych, niespodziewanych kosztów realizacji projektów.

Wojewoda nakazał także usunąć z zasad PBO obowiązek podawania przez wnioskodawcę adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, a w przypadku głosujących numeru PESEL. W pierwszym przypadku brak danych kontaktowych utrudni urzędnikom możliwość komunikacji z wnioskodawcą. Rezygnacja z podawania numeru PESEL na etapie głosowania zmniejszy możliwość weryfikacji poprawności głosu, co może zaburzać prawidłowość wyników głosowania.”

Choć wnioski i projekty nie będą formalnie przyjmowane, to wnioskodawcy nadal mogą zakładać swoje konta w serwisie PBO i przygotowywać wersję roboczą projektów. Możliwość wysłania projektu zostanie odblokowana po przyjęciu nowych zasad PBO.