Czy poznańscy drogowcy są gotowi na opady śniegu?

W ostatnim czasie w zapowiedziach synoptyków coraz częściej mówi się o możliwych przymrozkach i opadach śniegu w Polsce, w tym również w Wielkopolsce. Czy poznańscy drogowcy są gotowi na zimę?

 

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, w tym sezonie do zimowego utrzymania systemowego przeznaczono 874,3 km jezdni i 128 km dróg rowerowych.

Celem działań drogowców jest odśnieżanie i usuwanie śliskości, ale wydatki na zimowe utrzymanie dróg obejmują także sprzątanie jezdni, chodników, placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, a także opróżnianie koszy ulicznych.

W planowanych wydatkach na ten cel w tym roku przyjęto 32,3 mln złotych, czyli więcej niż w ostatnich latach.

W tym sezonie ZDM dysponuje 43 pługoposypywarkami oraz 21 zestawami samochodowymi lub ciągnikowymi (pług + piaskarka).

Jak zauważa spółka, w pierwszym etapie zimowych prac drogowcy działania skupione są na mechanicznym usuwaniu śniegu, a następnie nawierzchnie posypywane są materiałami chemicznymi lub uszorstniającymi.

Co z ekologią? Jak informuje ZDM, na chodnikach, drogach rowerowych, placach, a także jezdniach o znaczeniu lokalnym (IV kolejności) wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu bądź wystąpienia wtórnego oblodzenia.

Na jezdniach sieci strategicznej i podstawowej (I i II kolejność) stosowane są, zarówno środki chemiczne (sól drogowa), jak również środki niechemiczne (uszorstniające), zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Dodatkowo wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w specyfikacjach technicznych opracowanych przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Przepisy regulują, zarówno maksymalne dopuszczalne dawki stosowania środków, jak również określają, w jakich warunkach pogodowych jaki rodzaj środków należy zastosować.

W tym sezonie zimowym chochołami oraz matami foliowo-słomianymi osłoniętych zostanie ponad 250 koron młodych drzew – chochoły chronią korony drzewa przed aerozolem solnym, oraz ok. 24 000 mb terenów z roślinnością niską.

Poznańskie ulice zostały podzielone na pięć sieci, celem zróżnicowania standardów utrzymania i dostosowania poziomu utrzymania do możliwości finansowych Miasta oraz potencjału sprzętowego wykonawców:

– sieć strategiczna (pierwsza kolejność) – o łącznej długości 271,6 km – to jezdnie ram komunikacyjnych, główne trasy wlotowe do miasta, dojazdy do najważniejszych instytucji miasta i największych szpitali. Czas reakcji: 1,5 – 2 godz.

– sieć podstawowa (druga kolejność) – o łącznej długości 259,8 km – to jezdnie ulic łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta, pozostałe trasy wlotowe do miasta oraz trasy miejskiej komunikacji autobusowej. Czas reakcji: 2 – 2,5 godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu.

– sieć lokalna I (trzecia kolejność) – o łącznej długości 181,2 km – to jezdnie ulic łączących osiedla peryferyjne z siecią podstawową oraz inne ulice będące dojazdami do obiektów użyteczności publicznej. Czas reakcji: 3 – 4,5 godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu

– sieć lokalna II (czwarta kolejność) – o łącznej długości 161,7 km – to ulice w obrębie osiedli mieszkaniowych istotne komunikacyjnie. Czas reakcji: 3 – 4  godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu.

– pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM – obsługiwane doraźnie

Dla czterech pierwszych sieci obowiązuje zdefiniowany standard utrzymania (technologia i czasokres wykonania, liczony od momentu uruchomienia działań przez ZDM), pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM będą odśnieżane i posypywane doraźnie na podstawie zgłoszeń mieszkańców, oceny stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz możliwości finansowych.

Drogi gruntowe są odśnieżane i posypywane piaskiem doraźnie uwzględniając zgłoszenia mieszkańców oraz spostrzeżenia ZDM. W pierwszej kolejności staramy się reagować na zgłoszenia o oblodzeniu od pieszych, gdyż dla nich takie oblodzenie jest szczególnie niebezpieczne. Groźne jest także oblodzenie występujące na odcinkach dróg gruntowych o znacznym spadku. Także w takich przypadkach staramy się reagować niezwłocznie. Należy jednak podkreślić, że tego typu działania doraźne rozpoczynamy dopiero po zakończeniu pracy pługoposypywarek na drogach utrzymywanych systemowo.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach chodniki, które położone są bezpośrednio przy granicy nieruchomości muszą być odśnieżane przez właścicieli (zarządców) tych nieruchomości.

W pierwszej kolejności należy odgarnąć śnieg, a następnie posypać w celu uszorstnienia (Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania).

Na chodnikach, drogach rowerowych, placach wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu.

Pierwsze działanie (odpłużanie, posypywanie piskiem) na sieci dróg rowerowych liczących 128 km odbywać się będzie w ciągu 3 godzin, licząc od początku opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi.