Regulamin KONKURSU „Żyj uśmiechem”

A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu „Żyj Uśmiechem” jest ONTV  Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań. 2. Fundatorami nagrody  są  Alpha Bio Polska Sp. z :o.o. Sp. k., ul. Stawki 3A, 01-193 Warszawa  (implant) oraz Thomas Lowerton Polska, ul. Kutrzeby 16 lok. 114, 61-719 Poznań (zabieg wszczepienia implantu). 3. W konkursie mogą […]

A. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Żyj Uśmiechem” jest ONTV  Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań.

2. Fundatorami nagrody  są  Alpha Bio Polska Sp. z :o.o. Sp. k., ul. Stawki 3A, 01-193 Warszawa  (implant) oraz Thomas Lowerton Polska, ul. Kutrzeby 16 lok. 114, 61-719 Poznań (zabieg wszczepienia implantu).

3. W konkursie mogą brać udział:
a) osoby pełnoletnie,
b) osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników  BOZON Sp. z o.o.  a także innych osób, które brały udział w organizowaniu konkursu, wraz z członkami ich najbliższej rodziny.

B. Czas trwania konkursu

Konkurs  realizowany będzie w terminie od 19.01.2015r. do 8.02.2015r.

C. Zasady konkursu

1. Uczestnikom konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w gotówce.
2. Uczestnicy nie mają prawa żądać zamiany nagród na inne nagrody rzeczowe.
3.  Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

D. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

1. Zadaniem uczestnika jest :
a) skorzystanie z bezpłatnego przeglądu stomatologicznego z konsultacją implantologiczną w Klinice Thomas Lowerton w Poznaniu przy ul. Kutrzeby 16 lok 114. Zapisy odbywają się pod numerem telefonu 516 988 804 w godzinach otwarcia Kliniki. Terminy wizyt: 23.01.2015r., 30.01.2015r., 6.02.2015r.
b) wysłanie drogą elektroniczną odpowiedzi na pytania konkursowe:
I co to jest implant?
II co dla ciebie znaczy hasło: „Żyj Uśmiechem”                                           
na adres konkurs@codziennypoznan.pl do dn. 8.02.2015r.
2. Wysłanie odpowiedzi stanowi zgłoszenie do konkursu, a osoba podająca odpowiedź staje się uczestnikiem konkursu i czyni to we własnym imieniu.

4. Zamieszczenie odpowiedzi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez biorącego udział w konkursie na przetwarzanie jego danych uzyskanych przez organizatora konkursu wyłącznie związanych z konkursem.
 
5. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która spełni warunki uczestnictwa konkursu zgodnie z pkt. 1.a i 1.b.
6. Kryteriami wyboru zwycięzcy konkursu będą:
a) kwalifikacja do zabiegu wszczepienia implantu,
b) prawidłowość odpowiedzi na pytanie I z pkt. D 1.b
c) kreatywność odpowiedzi na pytanie II z pkt. D 1.b.

7.Organizator ogłosi wynik konkursu na portalu codziennypoznan.pl dn. 10.02.2015r.

E. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest:
a) implant ICE (rodzaj implantu oraz dokładny rozmiar będzie indywidualnie dobrany przez lekarza dla pacjenta)
b) zabieg wszczepienia implantu przeprowadzony przez Klinikę Thomas Lowerton.

 F. Odbiór Nagród

Nagroda będzie do zrealizowania w Klinice Thomas Lowerton Polska po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zabiegu. Termin realizacji nagrody: 31.07.2015r.

G. Postanowienia końcowe

1. ONTV Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zdobywca nagrody spełnia warunki określone w regulaminie konkursu. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

2. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają ONTV Sp. z o.o. do przetwarzania ich danych osobowych podanych w kwestionariuszu konkursowym, w zbiorze danych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych w nim nagród.

3. Wszelkie reklamacje w związku z konkursem należy zgłaszać do ONTV Sp. z o.o. na jej adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

4. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

5. Jury konkursu rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6. Zgłaszając udział w konkursie uczestnik podporządkowuje się postanowieniom regulaminu konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

7. Regulamin konkursu jest dostępny dla uczestników na stronie www.thomaslowerton.eu oraz www.codziennypoznan.pl

8. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do jury konkursu.

9. ONTV Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.