KONKURS na Dzień Dobry

Soczyście owocowy konkurs dla fanów zdrowego stylu życia.

W jaki sposób czerpiesz pozytywną energię z owoców i warzyw? Pokaż lub opisz nam swój dzień, w którym główną rolę odegrał GREJPFRUT.

Odpowiedzi prosimy przesyłać droga mailową na adres konkurs@codziennypoznan.pl do dnia 05.08.2015r. do godz. 23:59.

Nagrodzimy najbardziej kreatywną odpowiedź.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci zestawu soków oraz owoców ufundowanych przez markę Soki Na Dzień Dobry.

Regulamin KONKURSU na Dzień Dobry

A. Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs jest organizowany przez BOZON Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań.
 2. Fundatorem nagród  jest Quick Fresh Sp. z o.o. 

BCzas trwania konkursu.

Konkurs jest organizowany i przeprowadzany na portalu www.codziennypoznan.pl w terminie 03-05.08.2015r. Ogłoszenie konkursu oraz podanie regulaminu nastąpi 03.08.2015r. na stroniewww.codziennypoznan.pl w zakładce PZKG.

C. Zasady konkursu

 1. Uczestnikom konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w gotówce.
 2. Uczestnicy nie mają prawa żądać zamiany nagród na inne nagrody rzeczowe.
 3. Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

D. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu.

 1. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem portalu www.codziennypoznan.pl
 2. Uczestnikami konkursu mogą zostać osoby pełnoletnie.
 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby, które nie są pracownikami Organizatora, pracownikami Quick Fresh Sp. z o.o. , a także członkami ich rodzin, tj. małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub osobą prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe.
 4. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres konkurs@codziennypoznan.pl do dnia 05.08.2015r. do godz. 23:59. W treści wiadomości należy podać  odpowiedz oraz swoje imię i nazwisko, a takze telefon kontaktowy. Wygrywa najbardziej kreatywna odpowiedz.
 5. Wysłanie odpowiedzi stanowi zgłoszenie do konkursu, a osoba podająca odpowiedź staje się uczestnikiem konkursu i czyni to we własnym imieniu.
 6. Wysłanie odpowiedzi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez biorącego udział w konkursie na przetwarzanie jego danych uzyskanych przez organizatora konkursu wyłącznie związanych z konkursem.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.codziennypoznan.pl dnia 06.08.2015r.
 8. BOZON Sp. z o.o. poinformuje mailowo zwycięzców konkursu o wygranej nagrodzie.

E. Nagroda:

Zestaw soków ufundowanych przez markę Soki Na Dzień Dobry.

F. Odbiór Nagród

Nagrody będą do odbioru osobistego w Redakcji portalu Codzienny Poznan od poniedziałku 10.08.2015r. do 18.08.2015r. w godz. 9:00-16:30.

G. Postanowienia końcowe.

 1. BOZON Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zdobywca nagrody spełnia warunki określone w regulaminie konkursu. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do portalu.
 2. Wszelkie reklamacje w związku z konkursem należy zgłaszać do BOZON Sp. z o.o. na jej adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
 3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
 4. Jury konkursu rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 6. Zgłaszając udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom regulaminu konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 7.  Uczestnik przekazuje dane firmie BOZON Sp. z o.o. oraz fundatorowi nagrody Kupiec Poznański marketing Sp. zo.o.
 8. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia
  i interpretacja należy wyłącznie do jury konkursu.
 9. BOZON Sp. zo.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.