Internetowe konsultacje społeczne dotyczące projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania

Od 16 marca do 6 kwietnia 2020 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania, ktore prowadzi Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

W ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych wskazano, że na terenie Miasta Poznania minimalna liczba punktów ładowania zainstalowanych do dnia 31 grudnia 2020 r. w ogólnodostępnych stacjach ładowania powinna wynosić 210.

W związku z powyższym, a także mając na względzie m.in. zapisy Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, w której wskazano wspieranie rozwoju elektromobilności, powołano interdyscyplinarny Zespół ds. rozwoju sieci punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania. W ramach działań tego Zespołu wypracowano m.in. sposób dzierżawy gruntów pod ogólnodostępne stacje ładowania w pasie drogi publicznej na warunkach określonych przez Miasto.

W 2019 roku Zarząd Dróg Miejskich ogłosił postępowanie na dzierżawę gruntów dla 62 punktów ładowania.  W umowie z wyłonionym inwestorem stacji ładowania wskazano, że winien on uruchomić usługę ładowania do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Biorąc zatem pod uwagę 62 punkty procedowane przez Zarząd Dróg Miejskich, a także 39 punktów istniejących oraz oficjalnie planowanych do wybudowania do 31 grudnia 2020 roku przez inne podmioty, zachodzi konieczność wykonania planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla brakujących 109 punktów ładowania. Plan ten wg zapisów Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, powinien podlegać konsultacjom społecznym.

Wszystkie 109 punktów ładowania, zostało zaproponowanych w pasie drogi publicznej. Przy ich wyborze uwzględniono ww. 101 punktów ładowania istniejących i planowanych. Wzięto również pod uwagę działania niektórych Spółdzielni Mieszkaniowych i PTBS, które w przyszłości we własnym zakresie rozważają rozwój sieci stacji ładowania na zarządzanych przez siebie terenach.

Finalnie obowiązek budowy ww. 109 punktów ładowania (zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania) spoczywa nie na Mieście, a na operatorze systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania zostanie ostatecznie ujęty m.in. w Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035 (przygotowywanej w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), której opiniowanie zaplanowano na przełomie kwietnia i maja 2020 roku.

ZDM przygotował ankietę dotyczącą planu, która dostępna jest online.