Poznań przypomina o obowiązkowej deratyzacji

Miasto Poznań przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji należących do nich budynków. Właściciele będą mieli na to dwa tygodnie – od 2 do 15 maja.

Celem deratyzacji jest zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi oraz zwierzęta przez szczury i myszy. Odszczurzanie w Poznaniu jest obowiązkowe od 1998 roku. Na przeprowadzenie akcji właściciele nieruchomości mają zawsze około dwóch tygodni. W tym roku termin wyznaczono na 2 – 15 maja. 

Deratyzacją należy objąć  zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz miejsca najbardziej narażone bytowaniem gryzoni, w tym: lokale gastronomiczne; obiekty handlowe branży spożywczej; targowiska i giełdy rolno-spożywcze; magazyny żywności; gospodarstwa rolne i hodowlane; zakłady przetwórstwa żywności; szpitale, hotele, internaty, domy akademickie i bursy; obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie; wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej; miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej; obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów; schronisko dla zwierząt; ogród zoologiczny.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości w związku z deratyzacją należą:

  • dokonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.);
  • usunięcie z pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni;
  • wyłożenie trutek, w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach żerowania szczurów i myszy. W czasie trwania deratyzacji ważnym czynnikiem jest uzupełnianie wyłożonego preparatu;
  • umieszczenie w miejscach wyłożenia trutek napisów ostrzegających przed niebezpieczeństwem zatrucia ludzi i zwierząt;
  • usunięcie resztek preparatu po zakończonej deratyzacji (po upływie 14 dni od wyłożenia trutki) oraz uporządkowanie miejsca, w którym była prowadzona.

Do zwalczania gryzoni należy używać wyłącznie preparatów ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

Więcej informacji, w tym listę firm świadczących usługi deratyzacyjne, można znaleźć na stronie internetowej.