W piątek upływa termin złożenia wniosku o poprawkowy egzamin maturalny

Maturzyści, którzy nie zdali jednego egzaminu obowiązkowego mają prawo do poprawki we wrześniu. W piątek upływa termin złożenia przez nich pisemnych wniosków w tej sprawie w macierzystych szkołach.

W tym roku w związku z epidemią koronawirusa egzaminy maturalne odbyły się nie w maju, jak w latach ubiegłych, ale w czerwcu. Sesja w terminie głównym przeprowadzona została w dniach 8-29 czerwca. Abiturienci, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych, nie mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu, mogli to zrobić w terminie dodatkowym w dniach 8-17 lipca. Wyniki matur zostały ogłoszone 11 sierpnia.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że maturę zdało 74 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Prawo do poprawki ma 17,2 proc. abiturientów.

Spośród absolwentów liceów maturę zdało 81,1 proc., a prawo do poprawki ma 12,5 proc.

Spośród absolwentów techników maturę zdało 62,2 proc., a prawo do poprawki ma 24,9 proc.

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym). Abiturienci muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów.

W tym roku nie było dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostały tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu ustnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. W przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki we wrześniu.

Aby przystąpić do egzaminu w tym terminie, maturzysta musi do piątku, 14 sierpnia złożyć pisemny wniosek o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej CKE jako załącznik do informacji na temat tegorocznych wyników matur.

Egzamin poprawkowy zostanie przeprowadzony 8 września. Rozpocznie się o godzinie 14.00. W latach ubiegłych egzaminy poprawkowe odbywały się rano.

Informacje o miejscach, gdzie będzie przeprowadzany egzamin zostaną opublikowane na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych do 31 sierpnia. Maturzysta zdawać będzie poprawkę w miejscu wskazanym mu przez macierzystą OKE.

Wyniki egzaminów poprawkowych abiturienci poznają 30 września.

Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu nie zdało 8,8 proc. tegorocznych absolwentów (dwóch egzaminów nie zdało 6,8 proc. abiturientów, a 2 proc. nie zdało trzech). Wśród absolwentów liceów takie osoby stanowią 6,4 proc., wśród absolwentów techników – 12,9 proc.