Bezpłatne dowozy do szkoły – ostatnie dni na złożenie wniosku

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą korzystać z organizowanych przez Miasto Poznań dojazdów do szkoły. Wnioski w tym zakresie rodzice lub opiekunowie powinni złożyć do końca miesiąca.

 

Dowóz uczniów posiadających orzeczenie dotyczy mieszkańców Poznania i odbywa się zarówno na terenie miasta jak i poza nim. Co istotne, możliwy jest także w sytuacji, gdy dziecko nie kształci się w placówce prowadzonej przez Miasto Poznań.

Aby skorzystać z usługi należy złożyć: wniosek, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem dowozów, a także kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku składania wniosku po raz pierwszy lub gdy dotychczasowe orzeczenie uległo zmianie.

Gdy dziecko uczy się w placówce niepublicznej, należy dołączyć także odpowiednie oświadczenie.

Wnioski będą przyjmowane do 31 marca. Wyjątkiem są osoby czekające na wydanie nowego orzeczenia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – wówczas powinny złożyć wniosek dopiero po otrzymaniu tego dokumentu.

Dokumenty można:

– wysłać pocztą na adres Wydziału Oświaty UMP (ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań)
– wrzucić do skrzynki podawczej, która mieści się w budynku urzędu przy ul. Libelta 16/20 – w kopercie zaadresowanej na “Wydział Oświaty”
– wysłać poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP – wniosek i inne potrzebne dokumenty muszą być załączone w formie skanu; ePUAP należy przesłać na: Urząd Miasta Poznania, z adresem: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Odpowiedź na wniosek zostanie przesłana listem poleconym. Pytania kierować można do Wydziału Oświaty UMP: tel. 61 878 43 02, mail: paulina_przybylska@um.poznan.pl.