Nowy plan zagospodarowania dla części Jeżyc – ważne zapisy dot. zieleni

Miejscy radni Poznania uchwalili kluczowy dokument dla dalszego rozwoju dzielnicy – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Jeżyce Północ” część A1. Zatwierdzenie tego planu oznacza istotny krok w kierunku zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju nowoczesnej infrastruktury i przestrzeni publicznej.

 

Plan, obejmujący obszar 8,8 ha, skupia się na terenach wokół nasypu linii kolejowej oraz historycznych ulic Św. Wawrzyńca i Kościelnej. Wśród chronionych elementów znajdują się nie tylko zabytkowe budynki, jak m.in. Zespół Zagrody Bamberskiej, ale również cenne przyrodniczo drzewa oraz obszar zielony w centralnej części dawnej wsi Jeżyce. Uwaga skupiona na ochronie zarówno dziedzictwa kulturowego, jak i naturalnego środowiska, podkreśla znaczenie zrównoważonego rozwoju w mieście.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest wyznaczenie nowej przestrzeni zieleni publicznej o powierzchni ponad 5000 m². To nie tylko ochrona istniejącej zieleni, ale również stworzenie dodatkowych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców. Nowe tereny zielone wzbogacą infrastrukturę osiedla, oferując mieszkańcom miejsca wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu.

Kluczowym aspektem planu jest również ułatwienie komunikacji pomiędzy dzielnicami Jeżyce i Sołacz poprzez projektowane przejście pod torami kolejowymi przy ulicy Poleskiej. Inicjatywa ta, będąca odpowiedzią na postulaty mieszkańców i rady osiedla, ma na celu poprawę dostępności i mobilności w obrębie dzielnicy.

Dokument był przedmiotem konsultacji z mieszkańcami i Radą Osiedla Jeżyce.

Przyjęcie planu “Jeżyce Północ” część A1 stanowi kulminację prac nad serią planów zagospodarowania dla “Nowych Jeżyc”, obejmujących łącznie 58 ha. Prace nad tymi planami, trwające od 2011 roku, skupiały się na transformacji terenów poprzemysłowych, takich jak tereny dawnej Wiepofamy, Goplany czy PoWoGaz. Współpraca z mieszkańcami i inwestorami zaowocowała stworzeniem spójnej koncepcji zagospodarowania, która łączy potrzeby mieszkańców z możliwościami rozwojowymi obszaru.