Komisariat na Starym Mieście idzie do remontu?

15 650 000 zł – tyle mniej więcej potrzeba na remont siedziby policji na starym Mieście. Poseł Jacek Tomczak, na prośbę Pawła Sztando, radnego ze Starego Miasta, zwrócił się z interpelacją w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych. Czy to oznacza, że wreszcie uda się wyremontować siedzibę policji na Starym Mieście i przywrócić jej dawny blask?

Budynek jest wyjątkowo urodziwy – wybudowano go w latach 1882-85 jako siedzibę Głównego Urzędu Celnego. Od 2008 roku komisariat jest też zabytkiem wpisanym do rejestru, co oznacza, że ochronie podlega jego bryła zewnętrzna, elewacja z oknami i zachowane elementy pierwotnego wystroju: podłogi, drzwi oraz klatki schodowe. Budynek jest jednak w fatalnym stanie – od lat prowadzone są tam tylko bieżące i niezbędne naprawy, bo policja nie ma pieniędzy na remont całego obiektu, który – ponieważ jest to zabytek – byłby wyjątkowo kosztowny.

Policja szuka środków na remont wszędzie, gdzie się da: w ubiegłym roku zastępca prezydenta Poznania zadeklarował pomoc miasta w zdobywaniu środków, jednak to nadal tylko część potrzebnych pieniędzy. Dlatego Paweł Sztando, radny osiedla Stare Miasto, a tym radnym najbardziej na sercu leży remont komisariatu, postanowił poprosić o pomoc Jacka Tomczaka, posła z Poznania, by złożył interpelację do ministra spraw wewnętrznych w sprawie remontu komisariatu policji na Starym Mieście.

“Nie jest tajemnicą utrzymujący się od lat zły stan techniczny niektórych komisariatów Policji w Poznaniu, a w szczególności komisariatu Stare Miasto, mieszczącego się przy al. Marcinkowskiego” – czytamy w interpelacji. – “Specyfika komisariatu Stare Miasto mieszczącego się w samym centrum miasta, polega na tym, że oprócz mieszkańców Poznania, korzystają z niego bardzo często obcokrajowcy. Tymczasem fatalny stan techniczny budynku sprawia, że komfort obsługi mieszkańców jest niski, a obraz Polski i polskiej Policji wśród obcokrajowców daleki od tego, jakiego byśmy sobie życzyli.

W styczniu Komenda Miejska Policji w Poznaniu zwróciła się do Prezydenta Miasta Poznania z prośbą o przeznaczenie 350 tys. zł na sfinansowanie dokumentacji technicznej projektu remontu siedziby Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. Wykonanie ww. dokumentacji pozwoli Policji na przystąpienie do następnego etapu realizacji zadania tj. ujęcie remontu w planie inwestycyjnym Komendy Głównej Policji. Niestety z przyczyn finansowych, Miasto Poznań nie mgło udzielić takiego wsparcia.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:
Czy ministerstwo może ze środków własnych przeznaczyć fundusze na projekt techniczny remontu komendy w Poznaniu?
Czy ministerstwo widzi potrzebę dokonania przedmiotowego remontu?”
 
1 kwietnia poseł otrzymał odpowiedź na swoją interpelację od Grzegorza Karpińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych:
“w odpowiedzi na interpelację numer 31394 Posła na Sejm RP Pana Jacka Tomczaka w sprawie remontu Komisariatu Policji Poznań – Stare Miasto pragnę wskazać, że z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji (KGP) wynika, iż obiekt Komisariatu Policji (KP) Poznań – Stare Miasto wymaga całkowitej modernizacji, łącznie z wymianą drewnianych stropów. Dotychczasowe prace remontowe realizowane były jedynie w zakresie odnawiania pomieszczeń.

Należy przy tym mieć na uwadze, iż budynek KP Poznań – Stare Miasto wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków z dnia 4 listopada 2008 roku pod numerem 677/WLKP/A, co wiąże się z koniecznością uzgadniania z konserwatorem zabytków wszelkich prac budowlanych, w tym stosowanych materiałów i technologii. Z uwagi na powyższe zostały przeprowadzone rozmowy z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu w zakresie wymaganych uwarunkowań prowadzenia prac budowlanych we wskazanym obiekcie.

Uprzejmie informuję, że w styczniu 2015 roku Komenda Wojewódzka Policji (KWP) w Poznaniu zgłosiła do Komendy Głównej Policji zapotrzebowanie na kwotę około 15 650 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację siedziby KP Poznań – Stare Miasto, w tym około 350 000 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez KGP, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu podjął rozmowy z Prezydentem Miasta Poznania w zakresie wsparcia finansowego dotyczącego przygotowania dokumentacji technicznej oraz modernizacji budynku KP Poznań – Stare Miasto. W przypadku otrzymania wskazanego dofinansowania zostanie przeprowadzony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej.

Pragnę również nadmienić, że w 2015 roku KWP w Poznaniu planuje przygotowanie programu omawianej inwestycji i przedłożenie go do uzgodnienia Komendzie Głównej Policji. Powyższe będzie uwarunkowane możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na realizację ww. zamierzenia”.

15 650 000 to ogromne pieniądze – jednak należy pamiętać, że stan budynku pogarsza się z roku na rok i będzie coraz gorszy, a więc i remont będzie coraz droższy.