Praca dla młodych? Jest jej coraz więcej

Najniższa stopa bezrobocia w kraju, zwiększająca się liczba ofert pracy dostępnych na lokalnym rynku pracy, a także konieczność reagowania systemu edukacji na potrzeby pracodawców oraz promocji przedsiębiorczości i kształcenia ustawicznego – to najważniejsze fakty i wnioski, jakie płyną z “Raportu o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego w roku 2013/2014”, przygotowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Liczba osób bezrobotnych w całej Polsce spada z roku na rok. Otóż na koniec lutego bieżącego roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 918 727 bezrobotnych, czyli o 337 173 osoby (to jest o 14,95 proc.) mniej w stosunku do stanu na koniec lutego 2014 roku.

Z kolei w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu na koniec lutego 2015 roku zarejestrowanych było 17 057 osób bezrobotnych, czyli o 4517 osób (tj. o 20,94 proc.) mniej niż w analogicznym okresie roku 2014.
– W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych znajdowały się 1634 osoby w wieku do 25 lat roku życia, czyli o 643 osoby (tj. o 28,24 proc.) mniej w stosunku do stanu sprzed roku – informuje Zygmunt Jeżewski, członek zarządu Powiatu Poznańskiego. – Stanowiły one  9,58 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, natomiast w lutym 2014 roku – 10,55 proc.

Jednym z podstawowych wskaźników obrazujących sytuację absolwentów na rynku pracy jest liczba osób, które zarejestrowały się jako osoby bezrobotne. Z analizy danych z ostatnich 15 lat wynika, że liczba bezrobotnych absolwentów ulegała wahaniom.

Początkowo w latach 2001-2004 liczba ta zwiększała się, a następnie w roku 2009 znacznie się obniżyła, by ponownie wykazać tendencje wzrostowe. W latach 2010-2014 odnotowano kolejny okres niewielkiego wzrostu liczby bezrobotnych, natomiast aktualnie liczba ta znacząco spadła i osiągnęła najniższy poziom – 1182 osób. Może to być symptom pozytywnych zmian na rynku pracy, które są obserwowane od końca 2013 roku.

Wskaźnik bezrobocia absolwentów, podobnie jak w poprzednich latach, jest określany w odniesieniu do poszczególnych szkół, poziomów i typów szkół, oraz jako parametr dla wszystkich szkół. Aktualnie średni wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z rocznika 2014 wyniósł 3,5 proc. i jest niższy od ubiegłorocznego o 0,7 proc.

Aktualny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów poszczególnych poziomów nauczania wyniósł: 20,76 proc. (dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych), 10,24 proc. (dla absolwentów liceów profilowanych), 9,98 proc. (dla absolwentów techników i szkół równorzędnych), 4,12 proc. (dla absolwentów policealnych studiów zawodowych), 3,00 proc. (dla absolwentów uczelni wyższych), oraz 2,23 proc. (dla absolwentów liceów ogólnokształcących).

Natomiast w przypadku uczelni wyższych istotny wpływ na wysokość omawianego wskaźnika ma fakt, że miasto Poznań jako duży ośrodek akademicki przyciąga wiele tysięcy studentów spoza aglomeracji poznańskiej. Przy czym należy zaznaczyć, że absolwenci po ukończeniu uczelni często wracają w rodzinne strony i tam poszukują pracy, nie rejestrując się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, a tym samym nie podlegają analizie.

W 2014 roku absolwenci szkół wyższych stanowili 69,0 proc. ogółu bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, a rok wcześniej ponad 76,0 proc. W obliczu tych danych pojawia się zatem pytanie, czy to oznacza odwrót od studiów wyższych i nadejście tzw. “ery zawodowców”?
– Jeśli patrzeć na rynek pracy, to pracodawcy narzekają na duży niedobór kadry na poziomie zawodowym i średnim, ale takiej z określonymi kwalifikacjami – mówi Małgorzata Pawlak, zastępca dyrektora PUP w Poznaniu. – Obecnie odwraca się zły omen dotyczący ukończenia szkół zawodowych, bowiem one w żaden sposób nie zamykają drogi do dalszego rozwoju i kariery. W świadomości coraz większej ilości osób tzw. zawodówki dają szansę na znalezienie pracy w konkretnym zawodzie.

Z analizy sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy wypływają liczne wnioski dotyczące różnych obszarów aktywizacji ludzi młodych. Jednym z nich jest konieczność rozszerzenia działań na rzecz zwiększenia dostępności doradztwa zawodowego jako niezbędnego elementu procesu wyboru kierunku kształcenia. Ważne jest bowiem to, aby już na etapie gimnazjum młodzież wiedziała, co dalej ze sobą zrobić i jaki zawód wybrać.
– Kolejnym ważnym krokiem jest wykorzystanie potencjału pracodawców na rzecz podnoszenia jakości kształcenia praktycznego. Mowa tu o współpracy w zakresie praktyk i staży – mówi Zygmunt Jeżewski. – Uczniowie powinni współdziałać z pracodawcami na wcześniejszym etapie, a nie wtedy, kiedy są już absolwentami, ponieważ wtedy będą mogli przygotować się do funkcjonowania w danym zawodzie, i to w pełnym zakresie.

Następne ważne obszary to niewątpliwie: konieczność dalszego podnoszenia jakości kształcenia oraz reagowania systemu edukacji na potrzeby rynku pracy, a także promocja przedsiębiorczości i kształcenia ustawicznego.

Warto również odnotować, że aktualnie Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat i pracodawców do udziału w projekcie współfinansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze szkoleń i staży zawodowych.
– To, że od lat mamy najniższą stopę bezrobocia i wzrost ofert pracy, nie oznacza, że możemy zaspokoić potrzeby pracodawców, którzy chcą zatrudniać i tworzyć miejsca pracy dla osób z konkretnymi zawodami – mówi Maria Sowińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. – Poza tym, odnotowujemy duże zainteresowanie zarówno pracodawców, jak i samych osób młodych proponowanymi przez nas ofertami staży, które są finansowane między innymi z funduszy europejskich. Mamy do spożytkowania ponad 6 mln złotych na różne formy aktywizacji bezrobotnych.

Staże to zatem doskonała okazja do zdobycia doświadczenia przez ludzi młodych, a dla pracodawców to szansa przyuczenia przyszłego pracownika pod potrzeby firmy, co oznacza pozyskanie pełnowartościowego kandydata do zatrudnienia.