Ostatni dzień konsultacji w sprawie trasy tramwajowej Poznań Wschód

Dziś ostatni dzień na wzięcie udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy trasy tramwajowej na Zawadach do stacji Poznań Wschód. Proponowane warianty przebiegu trasy częściowo się ze sobą pokrywają.

 

Rejon ul. Zawady i Głównej to obszar, który w ostatnich latach coraz mocniej się rozwija, głównie za sprawą kolejnych inwestycji mieszkaniowych, jakie są tam prowadzone. Obecnie jednak na ul. Głównej dostępna jest tylko komunikacja autobusowa. Tramwaje dojeżdżają jedynie do pętli Zawady.

W związku z sytuacją, Miasto rozpoczęło działania zmierzające do możliwego wybudowania trasy tramwajowej prowadzącej przez Główną do stacji kolejowej Poznań Wschód. W ten sposób nie tylko poprawi się komunikacja i dostępność do niej w okolicy, ale także uzupełni się obecny system transportu zbiorowego i wygodnych przesiadek na alternatywne dla samochodów formy poruszania się po mieście.

Inwestycja zintegrowałaby transport kolejowy, autobusowy, tramwajowy i rowerowy. Na przewidywanym węźle przesiadkowym Poznań Wschód powstałby parking Park&Ride.

Zawady i Główna to rejony Poznania, w których linia tramwajowa mogłaby nie tylko zdecydowanie poprawić komunikację lokalną, ale także dać ożywczy impuls rozwojowy – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

Koncepcja przewiduje dwa warianty poprowadzenia trasy, które częściowo się ze sobą pokrywają. Oba zaczynają się na obecnej pętli Zawady i prowadzą do stacji kolejowej Poznań Wschód.

W obu propozycjach torowisko wyznaczone jest tak samo na ul. Zawady oraz na fragmencie ul. Głównej. Rozgałęzienie wariantów widoczne jest w rejonie ul. św. Michała.

Wariant 1 (W1) zakłada poprowadzenie tramwajowej poprzez nowy ciąg komunikacyjny oznaczony w planie symbolem 3KD-Lt przy istniejącym markecie spożywczym, a następnie wzdłuż północnej granicy boiska Klubu Sportowego Polonia Poznań.

Z kolei wariant 2 (W2 – alternatywny) na ul. Głównej przebiega w rejonie Rynku Wschodniego, a następnie nową ulicą oznaczoną w planie miejscowym symbolem 22KD-D, która ma powstać w przybliżeniu w połowie odcinka między ulicami Harcerską a Wiejską.

W dalszym fragmencie oba warianty prowadzą przez ul. Wschodnią do planowanej pętli autobusowej i parkingu Park&Ride przy stacji kolejowej Poznań Wschód.

Dziś ostatni dzień konsultacji prowadzonych w formie internetowej ankiety dostępnej tutaj.

Jak podkreśla Miasto, obecnie nie ma jeszcze harmonogramu realizacji inwestycji. Będzie ona zależna od możliwości finansowych Poznania oraz uzyskania zewnętrznego źródła finansowania (np. w ramach funduszy Unii Europejskiej).