Miasto zawiadomiło prokuraturę w sprawie kamienicy przy ul. Podgórnej

Miejski Konserwator Zabytków złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez właścicieli kamienicy przy ul. Podgórnej 7. Zdaniem Miasta właściciele obiektu nie zabezpieczyli i nie utrzymali zabytku w jak najlepszym stanie, co było ich obowiązkiem.

 

Sprawa dotyczy zabytkowej kamienicy przy ul. Podgórnej. Zgodnie z przyjętym w 2002 roku planem zagospodarowania przestrzennego, ma ona stanowić funkcję reprezentacyjną. W 2006 roku inwestor otrzymał od Miejskiego Konserwatora Zabytków pozwolenie na gruntowną przebudowę, przy której zachowane miały być dwie elewacje – od strony ul. Podgórnej oraz bocznej, która jest domknięciem pierzei przypominającej o historycznym przebiegu ul. Koziej.

Ostatecznie jednak nie rozpoczęto prac, a pozwolenie wygasło.

Po latach zmienił się właściciel, który w 2018 roku wznowił pozwolenie na podstawie tej samej dokumentacji. Prace rozpoczęły się w maju 2018 roku i rozebrano wówczas dach oraz strop ostatniej kondygnacji, a także część ścian i całą oficynę wschodnią. Następnie inwestor wstrzymał prace, jednocześnie występując z wnioskiem o rozbiórkę kamienicy. Przedstawił wówczas koncepcję nowoczesnej zabudowy.

Na taki krok nie zgodził się Miejski Konserwator Zabytków, który wskazał, że możliwe jest kontynuowanie prac budowlanych na podstawie ówczesnego pozwolenia, dzięki czemu można zachować autentyczne, oryginalne elewacje. Inwestor nie wznowił jednak robót.

Od tego czasu budynek jest opuszczony i od ponad 3 lat niszczeje, ulegając stopniowej degradacji. Jak wskazał Miejski Konserwator Zabytków, właściciel po wstrzymaniu prac nie zabezpieczył obiektu przed wpływem czynników atmosferycznych, co negatywnie wpływa na jego stan.

Najnowsza ekspertyza stanu technicznego wskazuje, że obecnie nie jest już możliwe przeprowadzenie remontu pozwalającego na przywrócenie funkcji użytkowych kamienicy przy zachowaniu wartości architektonicznych i historycznych obiektu. Wydano zgodę na rozbiórkę budynku.

Jednocześnie na podstawie ekspertyz określono, że na znaczący postęp zniszczenia miały wpływ ostatnie lata. Południowa elewacja budynku jest w stanie awaryjnym, a zachodnia w złym – obie wymagają kapitalnego remontu, który musi objąć m.in. częściową rozbiórkę, wzmocnienie i przemurowanie. Jak wyjaśnia Miasto, jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że obecny stan techniczny elewacji uniemożliwia przeprowadzenie ich remontu zgodnie ze sztuką konserwatorską.

„Taki stan obiektu wynika przede wszystkim z przerwania przez inwestora prac budowlanych – obejmujących gruntowną przebudowę kamienicy i zmianę jej funkcji na cele mieszkalne – na które otrzymał pozwolenie konserwatorskie w 2018 roku.” – wskazuje Urząd Miasta Poznania

W związku z sytuacją, Miejski Konserwator Zabytków złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Dotyczy to art. 41 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jak wskazano, właściciele kamienicy nie wywiązali się z obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia i utrzymania obiektu w jak najlepszym stanie technicznym, który pozwoliłby na trwałe zachowanie wartości zabytku.