Co z terenami wokół Jeziora Maltańskiego?

Rada Miasta podjęła decyzję o przystąpieniu do prac nad nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów otaczających Jezioro Maltańskie. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na potrzebę aktualizacji dwudziestoletnich wytycznych, z naciskiem na ochronę zielonych obszarów dla przyszłych pokoleń.

 

Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę, która umożliwia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU) przystąpienie do kluczowych prac projektowych na obszarze obejmującym 512 hektarów. W obrębie tego terenu znajdują się nie tylko bezpośrednie okolice jeziora, ale również wartościowe przyrodniczo tereny, takie jak Nowe Zoo, Termy Maltańskie, osiedle Maltańskie, obszary usługowe oraz dawny użytek ekologiczny Olszak I.

Projekt stawia przed urbanistami szereg wyzwań, z których najważniejszym jest zharmonizowanie potrzeb mieszkańców z ochroną środowiska i promocją zrównoważonego rozwoju. Plan zagospodarowania zostanie opracowany w oparciu o aktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz Audyt krajobrazowy województwa wielkopolskiego, co zapewni, że przyszłe działania będą zgodne z najnowszymi standardami i oczekiwaniami społecznymi.

Wśród kluczowych kwestii do rozważenia znajduje się przyszłość terenów po dawnej fabryce “Wyborowa”, które obecnie pełnią funkcje sportowo-rekreacyjne, a także rewitalizacja osiedla Maltańskiego i przemyślenie zagospodarowania obszarów usługowych i rekreacyjnych. Ponadto, szczególną uwagę poświęci się ochronie terenów zieleni, w tym obszarów, które straciły ochronę na skutek zmian legislacyjnych.

Planowane są również inwestycje mające na celu rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wokół jeziora, w tym budowa lodowiska, modernizacja obiektów istniejących oraz rozwój nowych przestrzeni publicznych, które będą sprzyjać aktywności mieszkańców i turystów.

Przed finalizacją projektu planu zagospodarowania, MPU przeprowadzi szeroko zakrojone konsultacje społeczne, mające na celu zebranie opinii i wniosków od mieszkańców.