Będzie pełnomocnik ds. przeciwdziałania wykluczeniom

Pełnomocnik Prezydenta ds. Przeciwdziałania Wykluczeniom – takie nowe stanowisko zostanie utworzone w poznańskim magistracie. Była to jedna z obietnic wyborczych Jacka Jaśkowiaka, obecnego prezydenta Poznania.

Pełnomocnik prowadzić będzie działania na rzecz promowania różnorodności, równości, równouprawnienia, sprawiedliwości społecznej, równości szans i powszechnego uczestnictwa w życiu publicznym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym, zwłaszcza w dziedzinach takich jak religia, światopogląd, niepełnosprawność, orientacja seksualna, rasa, płeć czy wiek.

– Obecnie Urząd Miasta przygotowuje się do ogłoszenia konkursu na to stanowisko – mówi Agnieszka Pachciarz – Proces rekrutacyjny i wyłonienie Pełnomocnika powinno zakończyć się najpóźniej w sierpniu tego roku.

Potrzeba stworzenia takiego stanowiska zgłaszana była m.in. przez Kongres Kobiet. Krótko po wyborach prezydent Jaśkowiak był krytykowany za to, że nie zajął się powołaniem pełnomocnika w pierwszej kolejności. Stanowisko takiego pełnomocnika było jednak w decernacie jednego z zastępców prezydenta, którym dopiero w połowie lutego została Agnieszka Pachciarz.  

Do zadań Pełnomocnika należeć będzie organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na polu przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji, koordynowanie działań Urzędu Miasta Poznania oraz miejskich jednostek w zakresie wprowadzania zasad i rozwiązań przeciwdziałających dyskryminacji, przygotowywanie projektów programów i kampanii społecznych podnoszących poziom świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji różnych grup społecznych.

Zadania szczegółowe Pełnomocnika Prezydenta ds. Przeciwdziałania Wykluczeniom:

1) realizowanie polityki Miasta w zakresie zasady równego traktowania, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, religię, wyznanie, światopogląd, rasę, orientację seksualną niepełnosprawność oraz wiek;
2) opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie zasady równego traktowania;
3) podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania;
4) monitorowanie sytuacji w Mieście w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania zwłaszcza w obszarze obejmującym zdania własne gminy;
5) promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania m. in. poprzez organizowanie szkoleń, debat, konferencji, akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie równego traktowania;
6) współpraca z lokalnymi i krajowymi organizacjami społecznymi, w tym ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców działającymi w obszarze przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji;
7) opracowywanie we współpracy z wydziałami Urzędu Miasta Poznania oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, rocznych lub wieloletnich strategii działań Miasta na rzecz równego traktowania;
8) reprezentowanie Prezydenta Miasta w kontaktach z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, funkcjonującymi w obszarze problematyki kobiecej, społecznej i rodzinnej;
9) pozyskiwanie środków unijnych na realizację projektów dotyczących działań na rzecz równego traktowania;
10) współpraca z innymi pełnomocnikami działającymi w podobnej problematyce w Polsce i za granicą.

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Wykluczeń będzie funkcjonował w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.

Jednocześnie zgodnie z pomysłem prezydent Agnieszki Pachciarz, Urząd Miasta Poznania zapowiada współpracę z konsultantem do spraw dostępności infrastruktury. Jego głównym zadaniem będzie konsultowanie inwestycji powstających w Poznaniu pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci oraz rodzin z dziećmi. W przyszłości będzie on również pracował nad rozwiązaniami poprawiającymi dostępność obecnie istniejącej infrastruktury miejskiej we współpracy z Komisjami Dialogu Obywatelskiego.

– Do tej pory Poznań bardzo dużo zrobił dla niepełnosprawnych, co widzimy każdego dnia na przykład w dostępności komunikacji publicznej. Ale jeszcze wiele pracy przed nami – komentuje Agnieszka Pachciarz.