Praca w Urzędzie Miasta Poznania – trwają rekrutacje na różne stanowiska

Urząd MIasta Poznania poszukuje osób do pracy w swoich strukturach. Rekrutacje prowadzone są na różne stanowiska i specjalizacje.

 

Wciąż poszukiwani są pracownicy m.in. do Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Wydziały Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydziału Prawnego, Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta oraz Biura Rady Miasta.

Na specjalnej stronie BIP znajdują się aktualne oferty wraz z odnośnikiem do interaktywnego formularza, który należy wypełnić. Nie trzeba wysyłać osobno CV i listu motywacyjnego. W przypadku wymaganych w czasie rekrutacji innych dokumentów, należy je przedstawić dopiero na rozmowie kwalifikacyjnej. Dotyczy to np. kserokopii dyplomów, świadectw pracy i kursów. Formularze można składać także w wersji papierowej w Biurze Podawczym UMP.

Zgodnie z ustawą urzędnikiem może zostać osoba, która jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych), ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i cieszy się nieposzlakowaną opinią.