Można zostać członkiem zespołu do spraw PBO

Jak co roku o tej porze rozpoczyna się nabór chętnych do zespołu do spraw Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Jego członkowie przede wszystkim wypracowują zasady danej edycji PBO i monitorują bieżące decyzje w zakresie inicjatywy.

 

Poznański Budżet Obywatelski na stałe wpisał się w świadomość mieszkańców Poznania, którzy chętnie korzystają z tej formy społecznego zaangażowania się w życie miasta. Co roku zgłaszanych jest szereg inicjatyw, a liczba osób oddających głosy rośnie.

Z każdą kolejną edycją rośnie także poziom wiedzy mieszkańców na temat tego, w jaki sposób można zagospodarować pieniądze z miejskiego budżetu. Dodatkowo, dzięki warsztatom poświęconym typowo PBO, a także innym związanym z wypracowywaniem inicjatyw i budowaniem projektów, pomysły zgłaszane do PBO są coraz bardziej spójne i przemyślane, by w pełni wykorzystać potencjał idei.

Co roku zespół do spraw Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego wypracowuje nowe zasady dla danej edycji. Dzięki temu mają one bardziej odpowiadać potrzebom mieszkańców oraz uwzględniać ewentualne zmiany w prawie. Zasady opracowywane są na podstawie doświadczeń i ewaluacji poprzednich edycji oraz wniosków samych mieszkańców.

Zespół opracowuje także spójne zasady oceny wniosków i monitoruje podejmowane decyzje podczas trwania danej edycji PBO.

Członkowie zespołu pełnią swoją funkcje w ramach nieodpłatnych działań społecznych. Składa się z mieszkańców (5 osób), przedstawicieli Rad Osiedli (po 1 osobie z 1 rady przy limicie 5 rad), radnych MIasta Poznania (5 osób), wnioskodawców z poprzednich edycji PBO (5 osób), przedstawicieli organizacji pozarządowych (5 osób), reprezentanta Miejskiej Rady Seniorów, reprezentanta Młodzieżowej Rady Miasta, przedstawicieli Urzędu Miasta Poznania (15 osób) oraz radcy prawnego i Inspektora Danych z ramienia UMP.

Pozaurzędowi członkowie wybierani są w drodze losowania. Aby zgłosić swoją kandydaturę należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres e-mail: pbo@um.poznan.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań do dnia 17 września br. Formularz dostępny jest na stronie PBO (tutaj).