Co z drzewami przy ul. 27 Grudnia? Trwają ponowne analizy, a Miasto zapowiada spotkanie dot. projektu

„Założenie projektowe dotyczące zagospodarowania tego obszaru jest powszechnie znane od 2015 roku a przystąpienie do prac projektowych poprzedzone zostało szerokimi konsultacjami społecznymi” – tak Miasto odnosi się do kwestii wycinki drzew na ul. 27 Grudnia w celu przeprowadzenia inwestycji w ramach kolejnego etapu Projektu Centrum. Jednocześnie w połowie sierpnia odbędzie się spotkanie dotyczące założeń projektu, na którym zostaną przedstawione analizy dendrologiczne oraz straży pożarnej.

Projekt przebudowy ul. 27 Grudnia budzi dużo kontrowersji. Według przedstawionego projektu, przesunięcie torowiska, budowa drogi rowerowej i przebudowa ulicy wiążą się m.in. z wycinką charakterystycznych dużych leszczyn po południowej stronie ul. 27 Grudnia, które od lat stanowią krajobraz okolicy.

Rośliny są już dostosowane do trudnych warunków miejskich. Mają walory nie tylko estetyczne, ale także dają cień oraz pochłaniają zanieczyszczenia w centrum miasta. Jak zauważają społecznicy, mieszkańcy i m.in. Stowarzyszenie Plac Wolności, proponowane nasadzenia kompensacyjne nie są satysfakcjonującym rozwiązaniem (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj).

Urzędnikom zarzuca się m.in. brak konsultacji społecznych w zakresie projektu. Jak odpowiada Miasto, „założenie projektowe dotyczące zagospodarowania tego obszaru jest powszechnie znane od 2015 roku a przystąpienie do prac projektowych poprzedzone zostało szerokimi konsultacjami społecznymi”. Urzędnicy zapewniają także, że wnioski z przeprowadzonych konsultacji zostały uwzględnione w wytycznych dla zespołu projektowego. Zaznaczają też, że „zieleń w zwycięskiej pracy konkursowej, której ilość, względem stanu istniejącego się podwoi, stanowiła główny wyznacznik dla projektowania pozostałych elementów przestrzeni”.

Miasto nie zamierza jednak ignorować głosów mieszkańców. Na 17 sierpnia planowane jest spotkanie dotyczące Projektu Centrum. Obecnie trwają kolejne analizy projektu w zakresie zieleni.

Trwa ocena dendrologiczna drzew przy ul. 27 Grudnia – po obu stronach ulicy. Te w północnej części mają pozostać, ale ich konary mają zostać przycięte, by nie kolidowała z nimi planowana sieć trakcyjna przesuniętego torowiska. Urzędnicy wyjaśniają, że jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

Jednocześnie prowadzone są też kolejne rozmowy ze strażą pożarną z uwagi na konieczność uwzględnienia przepisów dotyczących wymogów dla prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

„Zgodnie z wymogami, drzewa muszą być oddalone od siebie o około 15 metrów. Taka odległość umożliwia operację wozom strażackim w trakcie prowadzenia działań, umożliwiając dostęp do wszystkich kamienic, a także możliwość rozłożenia drabin pod odpowiednim kątem, gwarantującym dotarcie do najwyższych kondygnacji budynków. Niespełnienie wymogów w tym zakresie skutkowałoby brakiem zgody straży na inwestycję w założonym kształcie.” – wyjaśnia urząd miasta

Wprowadzenie dodatkowego szpaleru drzew i drogi rowerowej skutkuje koniecznością przesadzenia leszczyn.

„Ich pozostawienie jest na dziś niezgodnie dokonanymi ze strażą pożarną uzgodnieniami i uzyskanym odstępstwem, a w przypadku pożaru, gdy liczy się każda minuta, utrudni lub wręcz uniemożliwi prowadzenie działań ratowniczych” – dodają urzędnicy

Straż pożarna przekazała także wymogi dotyczącej odpowiedniej nośności nawierzchni dla wozów gaśniczych podczas działań – w przypadku ul. 27 Grudnia warunki spełnia chodnik i droga rowerowa.

Analizy dendrologiczne oraz straży pożarnej zostaną przedstawione podczas planowanego na 17 sierpnia spotkania. Zaprezentowany będzie także projekt czasowej organizacji ruchu, do którego będzie można zgłaszać swoje uwagi oraz zaprojektowane rozwiązania przestrzenne.

Inwestycja Projekt Centrum, zakres 2.3 i 2.4 2 realizowana jest w formule “Zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca, spółka Tormel, opracowuje obecnie harmonogram realizacji inwestycji oraz projekt wykonawczy.