Kawka Bis 2023

Z dniem 2 stycznia 2023 roku ruszyła kolejna edycja miejskiego programu Kawka Bis wspierającego mieszkańców w zmianie sposobu ogrzewania. Tegoroczna pula środków przeznaczona na ten cel to 10 mln zł. Nabór wniosków potrwa w trybie ciągłym do 31 lipca 2023 roku.

Celem programu Kawka Bis jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, powstających na skutek spalania paliw stałych, takich jak węgiel, drewno i brykiet. Jego uczestnicy otrzymują dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi – takimi jak ogrzewanie gazowe, elektryczne lub bazującymi na odnawialnych źródłach energii w postaci pomp ciepła lub też pomp ciepła i ogrzewania elektrycznego wykorzystującego instalacje fotowoltaiczne. 

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będącymi gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Miasto przyznaje dotacje jedynie dla nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Wysokość dotacji wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

Dotowane źródła ogrzewania

W programie można uzyskać dofinansowanie na likwidację pozaklasowego pieca w przypadku zmiany na:

• ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe bądź ogrzewanie elektryczne,

• pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową,

• pompę ciepła łącznie z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną.

Kwoty dotacji

Program dotacyjny został zaplanowany na konkretną perspektywę czasową do 2027 roku. W 2023 oraz 2024 roku kwoty będą najwyższe, wprowadzono również limity kwotowe za m2 ogrzewanej powierzchni. 

Wśród najwyższych dotacji znalazły się rozwiązania oparte na OZE, jednakże wysokość dotacji w tym przypadku będzie uzależniona od ogrzewanej powierzchni nieruchomości/lokalu. 

Co zrobić aby otrzymać dofinansowanie, jakie są warunki do spełnienia?

 • Kluczowym i podstawowym warunkiem jest podsiadanie oraz zamiar likwidacji źródła bądź źródeł ciepła na paliwo stałe, stanowiącego trwałe wyposażenie nieruchomości, będącego jedynym lub podstawowym źródłem ogrzewania w lokalu mieszkalnym / nieruchomości mieszkalnej znajdującej się w granicach administracyjnych Poznania i ich zamianę na źródła proekologiczne. 
 • Lokal mieszkalny / nieruchomość mieszkalna musi mieć uregulowany stan prawny, do której wnioskodawca posiada tytuł prawny.
 • Ważnym, nowym aspektem jest aby źródło było wpisane lub zgłoszone jako zainstalowane i eksploatowane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. 
 • Należy złożyć wniosek w terminie naboru wniosków tj. od 2 stycznia do 31 lipca 2023 r. Przed złożeniem upewnić się, czy wniosek jest kompletny i posiada wszystkie załączniki, bo tylko wtedy będzie mógł być rozpatrzony

UWAGA: Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, które nie pozwalają na jego rozpatrzenie wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku wątpliwości, pomocy telefonicznej lub na miejscu udzielają pracownicy Wydziału Klimatu i Środowiska.

 • Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Miastem, należy zlikwidować stare ogrzewanie i zainstalować nowe ekologiczne. Należy pamiętać, aby zrobić to zgodnie z wszystkimi wymaganiami, w tym prawa budowlanego.
 • Należy wykonać i rozliczyć zmianę sposobu ogrzewania do 31 października 2023 r. (jest to ostateczny termin). Nowy system ogrzewania musi być sprawny.

Sposoby składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem 

 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), 
 • w formie papierowej – w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań (w godzinach pracy urzędu), 
 • lub listownie (datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Poznania).

UWAGA:

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń w Wydziale Klimatu i Środowiska. Wnioski podlegają ocenie merytorycznej z uwzględnieniem zapisów uchwały.

Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wcześniej złożony kompletny wniosek to szybsze rozpatrzenie i więcej czasu na realizację inwestycji!

Więcej informacji na www.poznan.pl/kawka

AZBEST

W związku z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032” Miasto finansuje:

 • demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, lub
 • zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów.

Koszty usunięcia azbestu ponosi w 100% Miasto Poznań.

Kto może złożyć wniosek do programu

Wnioski do programu mogą składać osoby fizyczne, w tym członkowie rodzinnych ogrodów działkowych, przedsiębiorcy oraz osoby prawne posiadające na swoich nieruchomościach w Poznaniu wyroby zawierające azbest. Niezbędne jest posiadanie tytułu prawnego do takiej nieruchomości.

Co dalej, gdy ktoś się zakwalifikuje do programu

Pozytywna ocena wniosku jest podstawą do wykonania usługi demontażu azbestu lub odbioru odpadów zawierających azbest z nieruchomości w ustalonym z Wnioskodawcą terminie. Miasto zleci usunięcie azbestu Wykonawcy wybranemu w trybie przetargu i poniesie 100% kosztów wykonania tej usługi. Natomiast dofinansowaniu nie podlega zakup i montaż nowych wyrobów budowlanych i koszty związane z zabezpieczeniem konstrukcji obiektu po demontażu wyrobów zawierających azbest.

Jaka kwotę przeznaczyło Miasto na tegoroczną edycję programu

W tym roku na usuwanie azbestu zabezpieczono w miejskim budżecie kwotę 200 tys. zł.

Jaką ilość azbestu dotychczas udało się usunąć 

W ciągu 2 edycji programu Miasto zrealizowało 406 wniosków i usunęło ponad 532 tony azbestu, z czego:

• ok. 240 ton azbestu stanowiły pokrycia dachowe,

• 10 ton azbestu pochodziło z elewacji budynków, 

• oraz ponad 280 ton stanowiły odpady azbestowe składowane na nieruchomości.

Szacuje się, że na terenie miasta Poznania pozostało do usunięcia niespełna 3 tys. ton wyrobów zawierających azbest.

Termin i zasady składania wniosków 

Nabór do programu trwa do 30 kwietnia 2023 r. Wnioski wraz z załącznikami można składać drogą pocztową na adres Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, przez ePUAP lub osobiście w siedzibie Wydziału (po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty). Należy pamiętać, że datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Poznania, nie data stempla pocztowego.

W programie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braków we wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo lub listownie o koniecznych uzupełnieniach. Wniosek możesz uzupełnić w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Więcej informacji o programie

Szczegóły dotyczące programu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej www.poznan.pl/azbest. Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Klimatu i Środowiska – telefonicznie oraz drogą mailową